Trang chủ Tin tức từ Vỏ Sò ĐIỀU KHOẢN XÁC NHẬN THÀNH VIÊN VOSO MALL

ĐIỀU KHOẢN XÁC NHẬN THÀNH VIÊN VOSO MALL

XÁC NHẬN THÀNH VIÊN VOSOMALL
— ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN –

Bằng cách hoàn tất thủ tục đăng ký trở thành thành viên của VosoMall, Nhà Bán Hàng xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc của mọi và tất cả điều khoản quy định trong bản điều khoản và điều kiện cho thành viên VosoMall này (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản VosoMall”), bao gồm cả các bản sửa đổi sau này. Nhà Bán Hàng cũng hiểu rằng Điều Khoản VosoMall này sẽ cấu thành một phần không tách rời của Thỏa Thuận Về Thương Mại Điện Tử mà Nhà Bán Hàng đã giao kết với Voso.vn trong giai đoạn đăng ký bán hàng.
1. Định nghĩa & diễn giải
Trong bản điều khoản này, trừ khi ngữ cảnh quy định khác đi, các từ và cụm từ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:
1.1 “Hàng Nhái, Hàng Giả”, liên quan đến Sản Phẩm của Nhà Bán Hàng, sẽ được hiểu là sản phẩm:
(a) Mang dấu hiệu giống, hoặc tương tự, với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ đã được đăng ký nào (sau đây gọi tắt là “Quyền SHTT”) tại Việt Nam, và:
(i) Việc sử dụng dấu hiệu đó trên sản phẩm hoặc trên bao bì của sản phẩm sẽ cấu thành một hành vi vi pham Quyền SHTT;
(ii) Sản phẩm dự kiến nhập khẩu vào Việt Nam, và việc sử dụng dấu hiệu trên chính sản phẩm dự kiến nhập khẩu đó hoặc trên bao bì của chính sản phẩm đó sẽ cấu thành một hành vi vi phạm Quyền SHTT; hoặc
(iii) Dấu hiệu được sử dụng trên sản phẩm hoặc lên bao bì của sản phẩm theo một cách thức khác để cố tình vi phạm Quyền SHTT.

(b) Dấu hiệu dùng trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm được xác định giống với, hoặc gần giống với Quyền SHTT đến mức có thể xem là cố tình lừa dối; và
(c) Dấu hiệu dùng trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm được sử dụng khi không có sự đồng ý, kể cả rõ ràng hoặc ngụ ý của chủ sở hữu hợp pháp Quyền SHTT, và không thể chứng minh được sản phẩm đó là hàng thật được cung cấp bởi người được cấp quyền hợp lệ của chủ sở hữu Quyền SHTT.
(d) Cho mục đích rõ nghĩa, “Quyền SHTT” có nghĩa là tất cả các văn bằng bảo hộ và đơn đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu, quyền tác giả, tên miền, bằng độc quyền sáng chế và đơn đăng ký cấp văn bằng độc quyền sáng chế (bao gồm nhưng không giới hạn, các văn bằng đã được gia hạn, tái thẩm, tái tục, gia hạn, cấp tạm thời, tiếp tục, và tiếp tục từng phần đối với văn bằng độc quyền sáng chế).
1.2 “Kênh VosoMall” nghĩa là kênh phân phối thông qua Sàn Giao Dịch của Voso.vn.
1.3 “Chương Trình VosoMall” có nghĩa được mô tả ở Mục 3 dưới đây.
1.4 “Điều Khoản VosoMall” nghĩa là các điều khoản và điều kiện này, và được điều chỉnh tùy theo quyết định của Voso.vn vào từng thời điểm phù hợp.
1.5 “Thỏa Thuận Thương Mại Điện Tử” nghĩa là Thỏa Thuận Về Thương Mại Điện Tử đã được giao kết giữa Voso.vn và Nhà Bán Hàng và các phụ lục tương ứng kèm theo.
2. Điều khoản Dịch Vụ
2.1 Bằng cách đồng ý tham gia vào Chương Trình VosoMall, Nhà Bán Hàng đồng ý tuân thủ các Điều Khoản VosoMall được quy định tại đây, cũng như các quy định của Thỏa Thuận Thương Mại Điện Tử đã được tham chiếu trong các Điều Khoản VosoMall này.
2.2 Để tránh hiểu nhầm, các cụm từ viết hoa được sử dụng trong tài liệu này mà không có định nghĩa sẽ có nghĩa tương tự như trong Thỏa Thuận Thương Mại Điện Tử.
2.3 Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các quy định của Điều Khoản VosoMall và Thỏa Thuận Thương Mại Điện Tử, các quy định của Điều Khoản VosoMall sẽ có giá trị ưu tiên áp dụng, trừ khi Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.
3. Chương Trình VosoMall
3.1 Căn cứ vào các tuyên bố, đảm bảo và cam kết của Nhà Bán Hàng được quy định tại Mục 4, Voso.vn có thể chấp thuận Nhà Bán Hàng tham gia vào Chương Trình VosoMall. Không phụ thuộc vào các quy định khác, Voso.vn có toàn quyền tạm dừng hoặc chấm dứt tư cách tham gia vào Chương Trình VosoMall vào bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do nào mà không cần phải thông báo trước cho Nhà Bán Hàng.
3.2 Chương Trình VosoMall sẽ bao gồm:
(a) Logo “VosoMall” sẽ được gắn trên trang đăng tải Sản Phẩm của Nhà Bán Hàng;
(b) Gia tăng ưu tiên đối với các Sản Phẩm của Nhà Bán Hàng trong Kênh VosoMall;
(c) Gia tăng khả năng hiển thị cao hơn ở trang chủ website của Voso.vn và/hoặc ứng dụng trên điện thoại di động của Voso.vn;
(d) Được tham gia vào các chương trình khuyến mại mà Voso.vn, và Các Bên Liên Kết của Voso.vn, có thể thực hiện tùy vào từng thời điểm căn cứ vào quyết định của mình;
(e) Có kênh chăm sóc khách hàng dành riêng cho Kênh VosoMall; và/hoặc
(f) Các quyền lợi khác mà Voso.vn, và Các Bên Liên Kết của Voso.vn, có thể áp dụng tùy vào từng thời điểm căn cứ theo quyết định của mình.
3.3 Nhà Bán Hàng tham gia Chương Trình VosoMall đồng ý thanh toán cho Voso.vn các loại Phí Dịch Vụ sau:
(a) Phí hoa hồng (sau đây gọi tắt là “Phí Hoa Hồng”) có nghĩa là Phí Dịch Vụ được tính dựa trên một tỷ lệ phí hoa hồng áp dụng trên giá trị của Đơn Hàng có trạng thái “đã giao hàng” trên Voso.vn. Phí Hoa Hồng được tính trên tỷ lệ phần trăm Giá Niêm Yết của Sản Phẩm với tình trạng Đơn Hàng đã được cập nhật sang trạng thái “đã giao hàng” trên Voso.vn; Tỷ lệ phần trăm này là một hệ số do Voso.vn xác lập tùy thuộc theo từng Ngành Hàng nhất định. Phí Hoa Hồng sẽ được thể hiện trên Voso.vn, hoặc được thông báo cho Nhà Bán Hàng theo cách thức khác tùy theo quyết định của Voso.vn. Không phụ thuộc vào các quy định trái với Thỏa Thuận Thương Mại Điện Tử, Voso.vn có toàn quyền điều chỉnh Phí Hoa Hồng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Nhà Bán Hàng.
Chi tiết của Phí Hoa Hồng được thể hiện tại Phụ lục 1 Đính Kèm Điều Khoản VosoMall này.
(b) Phí Hoa Hồng nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các mức thuế áp dụng khác mà Nhà Bán Hàng phải chịu theo quy định của luật hiện hành.
3.4 Việc Nhà Bán Hàng tham gia vào Chương Trình VosoMall sẽ tùy thuộc vào tính tuân thủ các quy định và chính sách mà Voso.vn xác lập và thông báo đến Nhà Bán Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn điểm Đánh Giá Nhà Bán Hàng (Seller Rating). Trong trường hợp Nhà Bán Hàng không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Voso.vn, Voso.vn có quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, điều chỉnh, hủy bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung thêm các nhân tố khác vào Chương Trình VosoMall được quy định tại Mục 3 này, hoặc có quyền chấm dứt tư cách thành viên tham gia Chương Trình VosoMall của Nhà Bán Hàng với hiệu lực ngay lập tức.
3.5 Voso.vn có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, điều chỉnh, hủy bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung thêm các nhân tố khác vào Chương Trình VosoMall được quy định tại Mục 3 này vào bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước cho Nhà Bán Hàng.
4. Cam kết của Nhà Bán Hàng
4.1 Nhà Bán Hàng tại đây tuyên bố, đảm bảo và cam kết rằng:
(i) Hàng hóa 100% hàng chính hãng (không phải Hàng Giả, Hàng Nhái) và là hàng chất lượng cao được phép lưu thông tại thị trường nội địa. Nói không với hàng xách tay, hàng không rõ nguồn gốc.
(ii) Nếu phát hiện Hàng Giả, Hàng Nhái Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ hoàn tiền 100% giá trị đơn hàng và đền bù 09 (chín) lần giá trị đơn hàng, mức đền bù tối đa là 30 triệu/ đơn hàng cho người mua hàng.
(iii) Nhà Bán hàng đồng ý ủy quyền cho Voso.vn thanh toán các nghĩa vụ nêu trên cho Người mua hàng và cho phép Voso.vn được quyền khấu trừ các nghĩa vụ này với nghĩa vụ thanh toán của Voso đối với Nhà Bán Hàng.
4.2 Quyết định bởi Voso.vn:
(a) Voso.vn có thể, vào bất cứ lúc nào và theo toàn quyền quyết định của mình, quyết định việc Sản Phẩm của Nhà Bán Hàng cung cấp thông qua Sàn Giao Dịch của Voso.vn có vi phạm tuyên bố, đảm bảo hoặc cam kết nêu tại Mục 4.1 trên đây không. Quyết định của Voso.vn theo quy định của mục này, ngoại trừ trường hợp lỗi tự nhiên, sẽ là quyết định cuối cùng và mang tính ràng buộc đối với Nhà Bán Hàng.
(b) Cho mục đích của điều này:
(i) Voso.vn có quyền tạm giữ Sản Phẩm của Nhà Bán Hàng để tiến hành kiểm định hoặc để hỗ trợ Voso.vn, và Các Bên Liên Kết của Voso.vn, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện điều tra thêm;
(ii) Nhà Bán Hàng sẽ nỗ lực hợp tác với Voso.vn trong việc kiểm định hoặc điều tra, bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp các chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, các chứng nhận xuất xưởng và nguồn gốc, liên quan đến Sản Phẩm của chính mình;
(iii) Chi phí thực tế hợp lý phát sinh do việc điều tra theo quy định của điều này sẽ được tính cho Nhà Bán Hàng.
(c) Trong quá trình tiến hành kiểm định hoặc điều tra thêm theo quy định của Mục 4.2 (i), Voso.vn có thể:
(ii) Giữ lại bất kỳ khoản thanh toán đến hạn mà Nhà Bán Hàng phải trả cho Voso.vn, và Nhà Bán Hàng sẽ, theo yêu cầu của Voso.vn, thanh toán thêm cho Voso.vn một khoản tương ứng khác cho mục đích của việc kiểm tra hoặc điều tra thêm; và
(iii) Ngưng việc đăng tải Sản Phẩm của Nhà bán Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn Sản Phẩm có liên quan đến việc kiểm định hoặc điều tra, khỏi Kênh VosoMall và/hoặc khỏi Sàn Giao Dịch Voso.vn; và
(iv) Các quyền khác như được quy định tại Thỏa Thuận Thương Mại Điện Tử.
4.3 Trường hợp Voso.vn quyết định Sản Phẩm của Nhà Bán Hàng đã vi phạm Mục 4.1 trên đây, không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của Voso.vn theo quy định của pháp luật, hoặc theo Thỏa Thuận Thương Mại Điện Tử hoặc các thỏa thuận khác đã được giao kết giữa Voso.vn và Nhà Bán Hàng, thì:
(a) Không phụ thuộc vào quy định của Thỏa Thuận Thương Mại Điện Tử trái với điều này, Voso.vn có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, có quyền thực hiện một hoặc tất cả các hành động sau đây:
(i) Hủy bỏ tư cách thành viên tham gia Chương Trình VosoMall của Nhà Bán Hàng;
(ii) Gỡ bỏ việc đăng tải Sản Phẩm của Nhà Bán Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn Sản Phẩm vi phạm Quyền SHTT, khỏi Kênh VosoMall và/hoặc khỏi Sàn Giao Dịch Voso.vn;
(iii) Tiến hành các hành động pháp lý đối với Nhà Bán Hàng;
(iv) Công bố các tài liệu chứng cứ một cách công khai hoặc cung cấp cho bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và Nhà Bán Hàng theo đó từ bỏ quyền khiếu nại, yêu cầu đòi bồi thường hoặc các hành vi khác phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc công bố thông tin này;
(v) Hoàn tiền cho Khách Hàng theo đúng giá trị mua hàng thực tế mà Khách Hàng đã thanh toán cho Sản Phẩm vi phạm, và thanh toán các khoản chi phí hợp lý phát sinh cho Khách Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn phí vận chuyển để hoàn trả Sản Phẩm vi phạm; và
(vi) Thanh toán thêm cho Khách Hàng khoản tiền tương ứng với 09 (chín) lần giá trị mua hàng thực tế mà Khách Hàng đã trả cho Sản Phẩm bị vi phạm đó, nhưng tối đa không quá 30 triệu/ đơn hàng.
(b) Không phụ thuộc vào các quy định của Thỏa Thuận Thương Mại Điện Tử trái với điều này, Voso.vn có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, giữ lại và/hoặc cấn trừ với các khoản thanh toán đến hạn của Nhà Bán Hàng liên quan đến việc thực thi các quyền của Voso.vn theo quy định của Mục 4.3 này, bao gồm nhưng không giới hạn Mục 4.3(a)(v) và 4.3(a)(vi).
(c) Không phụ thuộc vào các quy định của Thỏa Thuận Thương Mại Điện Tử trái với điều này, Nhà Bán Hàng có trách nhiệm bồi hoàn và giữ cho Voso.vn và Các Bên Liên Kết của Voso.vn không bị thiệt hại đối với bất kỳ chi phí nào (bao gồm cả chi phí luật sư và án phí trên cơ sở yêu cầu bồi thường thiệt hại), phí tổn, phí phạt hành chính, khoản tổn thất, thiệt hại, và các trách nhiệm khác phát sinh từ hoặc có liên quan đến hành vi vi phạm của Nhà Bán Hàng liên quan đến việc phân phối Sản Phẩm trên Kênh VosoMall và Sàn Giao Dịch của Voso.vn.