Bằng cách hoàn tất thủ tục đăng ký bán hàng trên Voso.vn, Nhà bán hàng tại đây xác nhận rằng, Nhà bán hàng là cá nhân từ 18 tuổi trở lên, hoặc pháp nhân hợp pháp, có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật để giao kết thỏa thuận dịch vụ thương mại điện tử với Voso.vn (“Thỏa Thuận”) cũng như thực hiện các nghĩa vụ tương ứng với các Thỏa Thuận đó.

Bằng cách đăng ký và sử dụng dịch vụ của Voso.vn, và kể từ ngày Nhà bán hàng hoàn tất thủ tục mở gian hàng trên sàn giao dịch của Voso.vn (“ngày hiệu lực”), Nhà bán hàng đồng ý chịu sự ràng buộc với mọi và tất cả điều khoản dịch vụ và điều kiện được quy định tại thỏa thuận này, và tất cả các chính sách của sàn giao dịch được công bố đến Nhà bán hàng theo từng thời điểm nhất định, bao gồm tất cả Điều Khoản Dịch Vụ, điều kiện sửa đổi, bổ sung (nếu có) trong tương lai.

CHƯƠNG I. ĐIỀU KHOẢN TỔNG QUÁT Dịch vụ của Voso.vn:

1. Sàn thương mại điện tử Voso.vn (Voso) cung cấp ứng dụng trực tuyến kết nối người tiêu dùng với nhau nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua và người bán. Hợp đồng mua bán thực sự là trực tiếp giữa người mua và người bán. Các bên liên quan đến giao dịch đó hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hợp đồng mua bán giữa họ. Voso không can thiệp vào giao dịch giữa người mua và người bán, Voso có thể hoặc không sàn lọc trước người sử dụng, hoặc nội dung thông tin cung cấp bởi người sử dụng. Voso có quyền loại bỏ bất cứ nội dung hoặc thông tin nào trên trang Voso.vn do vi phạm quy định pháp luật, quy chế hoặc điều khoản dịch vụ của Voso.  

1.1. Voso cung cấp các dịch vụ chung (“Dịch Vụ”) trên cơ sở tính phí, bao gồm các Dịch Vụ sau đây:

1.2. Niêm yết và đăng tải Thông Tin Nội Dung;

1.3. Dịch vụ chăm sóc khách hàng;

1.4. Xác nhận đơn hàng;

1.5. Quản lý Sản Phẩm hoàn trả, bị hủy bỏ và không giao được; và

1.6. Nhận và đối chiếu các khoản thanh toán nhận được từ Khách Hàng của Nhà bán hàng.

Và các dịch vụ bổ sung khác tùy vào yêu cầu của Nhà bán hàng hoặc khả năng cung cấp của Voso.vn. (Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 2 của Điều Khoản Dịch Vụ)

2. Sản phẩm bán trên Sàn giao dịch

Nhà bán hàng có thể bán các Sản Phẩm mà pháp luật và chính sách của Voso.vn cho phép nhập khẩu, phân phối và lưu hành tại thị trường Việt Nam. Vì Sản Phẩm được phân phối bởi chính Nhà bán hàng, nên Nhà bán hàng là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về đổi trả sản phẩm do lỗi, hư hỏng hoặc nghĩa vụ về bảo hành, v.v… (Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 10 của Điều Khoản Dịch Vụ).

3. Phí

Nhà bán hàng sẽ được sử dụng Dịch Vụ của Voso.vn trên cơ sở không thu phí, trừ một số phí dịch vụ vận hành cụ thể, tùy thuộc vào phương thức thực hiện mà Nhà bán hàng lựa chọn (ví dụ như phí nâng cấp gian hàng). Tuy nhiên, tùy vào quyết định của mình, Voso.vn có thể tiến hành thu các phí khác bằng một thông báo gửi đến Nhà bán hàng phù hợp với quy định của Điều Khoản Dịch Vụ này.

4. Chính sách vận chuyển

Voso.vn cung cấp 02 (hai) hình thức vận chuyển hàng hóa (“Phương Thức Thực Hiện”), cụ thể như sau:

4.1. Đơn Vị Vận Chuyển Lấy Hàng (Drop-Shipping);

4.2. Nhà bán hàng Tự Giao Hàng (Seller Delivery).

Tùy thuộc vào Phương Thức Thực Hiện mà Nhà bán hàng lựa chọn, Nhà bán hàng có nghĩa vụ phải chuẩn bị Đơn Hàng để sẵn sàng giao đi cho đơn vị vận chuyển trong thời gian tối đa 12 (mười hai) giờ kể từ khi Nhà bán hàng nhận được thông tin về Đơn Hàng, hoặc một thời hạn cụ thể khác, tùy theo chính sách của Voso.vn tại thời điểm đó. (Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 6, 7 & 8 của Điều Khoản Dịch Vụ).

5. Thanh toán

Voso.vn sẽ chuyển trả khoản thu từ Người mua hàng cho Nhà bán hàng mỗi tuần một lần, sau khi đã trừ đi các Phí Dịch Vụ (nếu có) mà Voso.vn được hưởng theo quy định của Điều Khoản Dịch Vụ và các chính sách của Voso.vn. (Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 5 của Điều Khoản Dịch V).

6. Trách nhiệm của Nhà bán hàng

Nhà bán hàng chịu mọi trách nhiệm liên quan đến Sản Phẩm mà mình phân phối trên Sàn Giao Dịch của Voso.vn, bao gồm cả hình ảnh đăng tải, chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, hóa đơn tài chính theo quy định của pháp luật thuế và các nghĩa vụ khác như được quy định tại Điều 10 của Điều Khoản Dịch Vụ.

7. Chấm dứt

Nhà bán hàng có thể chấm dứt giao kết hợp đồng với Voso.vn bất cứ lúc nào mà không bị xem là vi phạm hợp đồng nếu đã thông báo cho Voso.vn ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày dự kiến chấm dứt. (Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 13 của Điều Khoản Dịch Vụ).

8. Tranh chấp hoặc Khiếu nại

Thỏa thuận về dịch vụ Thương mại điện tử và Điều Khoản Dịch Vụ tương ứng được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, các Bên có nghĩa vụ giải quyết trên tinh thần thương lượng và hòa giải. Nếu vẫn không giải quyết được, một trong Các Bên có quyền yêu cầu cơ quan Tòa án có thẩm quyền giải quyết. (Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 17 của Điều Khoản Dịch Vụ).

9. Định nghĩa

       Vui lòng xem chi tiết tại Biểu 1 đính kèm Điều Khoản Dịch Vụ.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ DỊCH VỤ

1. Chấp thuận

1.1. Bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào mong muốn được quyền truy cập và sử dụng các Dịch Vụ của Sàn Giao Dịch để đăng bán các Sản phẩm phải chấp thuận Điều Khoản Dịch Vụ và điều kiện chung về Dịch Vụ này (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Dịch Vụ”).

1.2. Dịch Vụ được cung cấp trên Sàn Giao Dịch chỉ áp dụng cho những đối tác đã giao kết và thiết lập Thỏa Thuận với Voso.vn (sau đây gọi tắt là “Nhà bán hàng”), phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Khoản Dịch Vụ này. Nhà bán hàng theo đó tuyên bố và cam kết rằng:

 1. i) Nhà bán hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, hoặc là pháp nhân được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật để giao kết Thỏa Thuận với Voso.vn cũng như thực hiện các nghĩa vụ tương ứng với Thỏa Thuận đó; và
 2. ii) Nếu là Nhà bán hàng pháp nhân, Nhà bán hàng cũng cam kết thêm rằng:

(a)   Nhà bán hàng đã có, đang và sẽ luôn duy trì, các giấy phép kinh doanh cần thiết để hoạt động dưới hình thức pháp nhân, được tồn tại và hoạt động hợp pháp phù hợp với pháp luật hiện hành nơi mà pháp nhân đặt trụ sở chính;

(b)   Nhà bán hàng đã đạt được tất cả các quyền lợi, năng lực và thẩm quyền tiên quyết để giao kết thỏa thuận với Voso.vn cũng như thực hiện các nghĩa vụ tương ứng với với Thỏa thuận đó; và

(c)   Mọi thông tin Nhà bán hàng tự cung cấp hoặc tạo ra, hoặc do các bên liên kết của Nhà bán hàng cung cấp hoặc tạo ra, luôn chính xác và đầy đủ. Nhà bán hàng cũng tuyên bố và khẳng định thêm rằng, Nhà bán hàng và bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào có quyền lợi tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của chính Nhà bán hàng, hoặc các cá nhân hoặc pháp nhân nào đang hoạt động dưới sự ủy quyền của Nhà bán hàng, sẽ (a) không có quan hệ liên kết với nhân viên của Voso.vn hoặc Các Bên Liên Kết của Voso.vn; (b) chưa bị Voso.vn cấm bán Sản Phẩm trên Sàn Giao Dịch của Voso.vn; hoặc (c) chưa từng bị dính líu đến bất kỳ vụ kiện tụng hoặc khiếu nại nào liên quan đến Thỏa Thuận của Voso.vn.

1.3. Vào bất kỳ lúc nào, Voso.vn bảo lưu quyền và có toàn quyền quyết định việc thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào tại Điều Khoản Dịch Vụ này, hoặc bất kỳ khoản phí, quy trình, chính sách nào điều chỉnh các Dịch Vụ (bao gồm tất cả các Phụ Lục đính kèm), Sàn Giao Dịch hoặc Trung Tâm Nhà bán hàng. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên Sàn Giao Dịch và Trung Tâm Nhà bán hàng và sẽ có hiệu lực sau 5 (năm) ngày kể từ ngày công bố nói trên. Nhà bán hàng tại đây đồng ý và xác nhận rằng Nhà bán hàng chịu trách nhiệm trong việc truy cập, xem xét và phê duyệt tất cả các nội dung điều chỉnh đó. Việc Nhà bán hàng tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ do Voso.vn cung cấp sau khi có các nội dung điều chỉnh đó sẽ được xem là sự xác nhận và chấp thuận của Nhà bán hàng về Điều Khoản Dịch Vụ đã được điều chỉnh và rằng Điều Khoản Dịch Vụ điều chỉnh đó sẽ ràng buộc đối với Nhà bán hàng. Trường hợp Nhà bán hàng không đồng ý với các nội dung được điều chỉnh, Nhà bán hàng có quyền chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ Dịch Vụ theo quy định tại Điều 13 của Điều Khoản Dịch Vụ, và ngay lập tức ngừng việc sử dụng Dịch Vụ do Voso.vn cung cấp. Để tránh nhầm lẫn, phiên bản điều chỉnh mới sẽ thay thế và/hoặc hủy bỏ các nội dung tương ứng ở phiên bản cũ.

2. Dịch vụ

Voso.vn sẽ cung cấp các Dịch Vụ (“Dịch Vụ”) sau đây và Nhà bán hàng đồng ý chi trả Phí Dịch Vụ cho Voso.vn liên quan đến các Dịch Vụ đã được cung cấp đó.

2.1. Các dịch vụ chung bao gồm:

a.    Niêm yết và đăng thông tin Sản phẩm; d. Quản lý Sản phẩm hoàn trả, không giao được;
b.    Dịch vụ chăm sóc khách hàng;    e. Nhận và đối chiếu các khoản thanh toán nhận được từ Người mua hàng.
c.    Xác nhận đơn hàng;

2.2 Voso.vn còn cung cấp thêm cho Nhà bán hàng các hoạt động thúc đẩy doanh số bán hàng như dịch vụ chuyên biệt, bao gồm:

 1. Dịch vụ Mua sắm tại Cửa hàng, mang đến một tập hợp các đặc điểm thiết kế cụ thể trên Sàn Giao dịch, giúp Nhà bán hàng có thể giới thiệu một cách trực quan thông qua trang quảng cáo sản phẩm chuyên biệt;
 2. Công cụ tìm kiếm Marketing, giúp đấu nối các từ khóa có liên quan đến Sản phẩm hoặc Nhà bán hàng trên các công cụ tìm kiếm điện tử;
 3. Hoạt động truyền thông xã hội, cho phép quảng bá Sản phẩm và/hoặc Nhà bán hàng tại trang của Voso.vn trên nền truyền thông xã hội;
 4. Quảng cáo trên các mạng lưới hiển thị, trên cả mạng lưới khu vực và Google, bao gồm cả việc kết nối trên các biểu ngữ liên quan đến Sản phẩm hoặc Nhà bán hàng trên công cụ tìm kiếm điện tử;
 5. Bên liên kết, cho phép quảng bá sản phẩm hoặc Nhà bán hàng trên một mạng lưới các nhánh liên kết làm việc của Voso.vn;
 6. PR Và Dịch Vụ thương hiệu, cho phép quảng bá Sản phẩm hoặc Nhà bán hàng thông qua quan hệ công chúng và kênh quảng bá thương hiện của Voso.vn; hoặc
 7. Thiết bị điện thoại, cho phép quảng bá Sản phẩm hoặc Nhà bán hàng trên trang Web điện thoại di động hoặc các ứng dụng như IOS và Android.

2.3 Voso.vn toàn quyền quyết định tiến độ, số lượng, thị phần phù hợp của mỗi dịch vụ trong số các sales trafic activities cụ thể được phân bổ cho Nhà bán hàng.

3. Phí dịch vụ vận hàng

3.1. Tùy thuộc vào Phương Thức thực hiện mà Nhà bán hàng lựa chọn, Voso.vn có thể tính cho Nhà bán hàng các phí phục vụ cho nhu cầu vận hành (“Phí Dịch vụ vận hành”), trong đó bao gồm nhưng không giới hạn các loại Phí dịch vụ sau đây:

 1. Phí vận chuyển: là loại phí Dịch vụ tính cho Nhà bán hàng khi Nhà bán hàng có yêu cầu Voso.vn hoặc Nhà vận chuyển đến lấy Sản phẩm hoặc đơn hàng tại địa điểm chỉ định của Nhà bán hàng và vận chuyển, phát cho Người mua hàng. Phí vận chuyển được quy định chi tiết tại Điều 4 dưới đây.
 2. Phí Thanh Toán: là loại phí Dịch vụ tính cho Nhà bán hàng cho mỗi đơn hàng được thanh toán theo hình thức tiền mặt (COD) hoặc qua hình thức trực tuyến, cồng thanh toán của Voso.vn.
 3. Phí duy trì gian hàng: là khoản phí cố định áp dụng chung cho mọi gian hàng được mở bán trên Voso.vn.
 4. Phí cố định: là khoản phí áp dụng cố định chung cho mọi đơn hàng bán thành công trên sàn Voso.vn.
 5. Phí chiết khấu: là khoản phí theo thỏa thuận riêng giữa Nhà bán hàng và Voso.vn trên cơ sở hợp tác kinh doanh.

3.2. Các Phí Dịch Vụ Vận Hành chưa bao gồm thuế GTGT. Voso.vn có toàn quyền điều chỉnh các Phí Dịch Vụ Vận Hành, hoặc áp dụng mức phí bổ sung, sau khi đã có văn bản thông báo gửi đến Nhà Bán Hàng,

4. Các loại phí dịch vụ

TT LOẠI PHÍ MỨC PHÍ GHI CHÚ
I Phí gian hàng
1 Phí duy trì gian hàng 20.000 đồng/tháng Áp dụng từ 01/01/2020
2 Phí nâng cấp gian hàng Đang cập nhật
II Phí bán hàng
1 Phí cố định 3.000 đồng/đơn hàng giao thành công.
2 Phí chiết khấu Theo thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chỉ áp dụng với mặt hàng do Viettelpost xác thực nguồn gốc.
3 Phí vận chuyển và phí giao hàng thu tiền (COD) Theo bảng giá đơn vị vận chuyển công bố. Tại thời điểm xác nhận đơn hàng
4 Phí thanh toán trực tuyến Theo bảng giá công bố của đối tác thanh toán liên kết trên sàn. Tại thời điểm xác nhận đơn hàng (ViettelPay, MB bank, Momo, Ngân lượng…)

5. Quy trình thanh toán

5.1. Nhà bán hàng có trách nhiệm thanh toán Phí Dịch Vụ Vận Hành như được quy định tại Điều 3 của Điều Khoản Dịch Vụ này và tất cả các Phí Dịch Vụ khác được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ, tùy vào từng thời điểm nhất định.

5.2. Voso.vn sẽ thực hiện đối soát và thanh toán cho Nhà bán hàng các Khoản Thanh Toán như sau:

 1. Doanh thu Sản Phẩm: giá của Sản Phẩm được tính cho Nhà bán hàng là Giá Niêm Yết của Sản Phẩm với tình trạng Đơn Hàng “Giao Hàng Thành Công” trên Trung Tâm Nhà bán hàng của Voso.vn.
 2. Hoàn Trả các khoản Phí Dịch Vụ khác: Phí Dịch Vụ khác, nếu đã được tính cho Nhà bán hàng, sẽ được Voso.vn hoàn trả lại cho Nhà bán hàng khi Sản Phẩm bị hoàn trả lại theo quy định của Điều Khoản Dịch Vụ và các Chính Sách Của Voso.vn. Phí Dịch Vụ khác được hoàn trả đó chỉ được thực hiện dựa trên việc hoàn trả Sản Phẩm hợp lệ. Nếu việc hoàn trả Sản Phẩm bị từ chối bởi Voso.vn theo các quy định của Điều Khoản Dịch Vụ và các Chính Sách Của Voso.vn, Sản Phẩm sẽ được xem như đã giao thành công.

5.3  Thúc đẩy thanh toán: Đơn Hàng được cập nhật theo các trạng thái sau đây trên Trung Tâm Nhà bán hàng của Voso.vn sẽ thúc đẩy việc thanh toán tất cả các khoản phí theo quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này và Điều Khoản Dịch Vụ.

 1. Trạng thái “Giao Hàng Thành Công” (“Delivered”);
 2. Trạng thái “Hoàn Trả” (“Returned”);
 3. Trạng thái “Giao Hàng Không Thành Công” (“Failed Delivery”);
 4. Trạng thái “Đã Hủy” (“Cancelled”).

5.4. Cho mục đích rõ nghĩa, Voso.vn có quyền từ chối hoặc tạm giữ các Khoản Thanh Toán nếu Nhà bán hàng không cung cấp, hoặc cung cấp nhưng không đầy đủ, các tài liệu, chứng từ, giấy phép, hóa đơn bán hàng, các giấy tờ, tài liệu liên quan đến nguồn gốc và chất lượng Sản Phẩm, v.v… theo yêu cầu của Voso.vn hoặc của cơ quan nhà nước quản lý có thẩm quyền. Việc Voso.vn hoãn thanh toán cho Nhà bán hàng theo Điều 5.4 này sẽ không được xem là vi phạm hợp đồng dưới bất kỳ hình thức nào.

5.5. Chu kỳ thanh toán:

 1. Thời gian thanh toán: 02 lần/ tuần vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết), cụ thể:

–      Ngày thứ 2 tuần N: Đối soát và thanh toán tiền hàng, cước phí dịch vụ chuyển phát và phí dịch vụ sàn thương mại điện tử cho các đơn hàng từ ngày thứ 5 tuần  (N-1) đến 23:59’ ngày chủ nhật tuần N-1.

–      Ngày thứ 5 tuần N: Đối soát và thanh toán tiền hàng, cước phí dịch vụ chuyển phát và phí dịch vụ sàn thương mại điện tử cho các đơn hàng từ ngày thứ 2 tuần N đến 23:59’ ngày thứ 4 tuần N.

 1. Thời gian để việc chuyển khoản đến các ngân hàng thương mại tại Việt Nam có thể cần ít nhất 03 (ba) Ngày Làm Việc, tùy thuộc vào hệ thống quản lý của ngân hàng. Trường hợp ngày thanh toán rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, các khoản thanh toán sẽ được thực hiện vào Ngày Làm Việc liền kề trước đó.
 2. Voso.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho việc Nhà bán hàng nhận thanh toán chậm trễ do bất kỳ yếu tố bên ngoài nào hoặc bất kỳ Sự kiện Bất Khả Kháng gây ra.
 3. Voso.vn có quyền căn cứ vào các thỏa thuận với Nhà bán hàng, tăng chu kỳ thanh toán hoặc thay đổi ngày bắt đầu và ngày kết thúc chu kỳ thanh toán.
 4. Nếu Voso.vn không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quy định của Điều Khoản Dịch Vụ, không ảnh hưởng đến việc các quyền mà Voso.vn có thể có, Voso.vn sẽ phải chịu mức lãi suất chậm thanh toán bằng 8% một năm áp dụng từ ngày đến hạn thanh toán, được tính trên số dư nợ đến hạn tính từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày Nhà bán hàng nhận được khoản thanh toán.

5.6. Tất cả các loại phí và chi phí được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Của Voso.vn đều chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Voso.vn có quyền tính thêm 10% thuế suất giá trị gia tăng vào các loại phí và chi phí hoặc một mức % thuế suất tương ứng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

6. Phương thức vận chuyển: Bên thứ 3 lấy hàng, vận chuyển( Drop shipping)

6.1. Khi đã lựa chọn phương thức Bán Hàng Không Lưu Hàng, Nhà bán hàng có thể thực hiện theo 01 (một) trong 02 (hai) cách thức sau đây:

 1. Nhà Vận Chuyển đến lấy Sản Phẩm tại địa điểm đăng ký của Nhà bán hàng. Theo đó, Nhà bán hàng chuẩn bị và đóng gói Sản Phẩm sẵn sàng cho khâu lấy hàng của Nhà Vận Chuyển trong cùng ngày nếu Đơn Hàng được nhận trước 2 giờ chiều ngày hôm đó, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác, không trễ hơn 24 (hai mươi bốn) giờ nếu Đơn Hàng được nhận sau 2 giờ chiều của ngày đặt hàng.

     Nhà bán hàng lựa chọn cách thức thực hiện này sẽ được tính Phí Vận chuyển (được quy định tại Điều 4 trên đây), và các Phí Dịch Vụ khác (nếu có sử dụng) theo quy định của Điều Khoản Dịch Vụ.

 1. Nhà bán hàng đến giao Sản Phẩm tại địa điểm chỉ định của Nhà Vận Chuyển. Theo đó, Nhà bán hàng chuẩn bị và đóng gói Sản Phẩm và mang Sản Phẩm đến giao cho Nhà Vận Chuyển tại địa điểm chỉ định của Nhà Vận Chuyển trong cùng ngày nếu Đơn Hàng được nhận trước 2 giờ chiều ngày hôm đó, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác, không được trễ hơn 24 (hai mươi bốn) giờ nếu Đơn Hàng được nhận sau 2 giờ chiều của ngày đặt hàng.

Nhà bán hàng lựa chọn cách thức thực hiện này có thể được tính các Phí Dịch Vụ khác (nếu có sử dụng) theo quy định của Điều Khoản Dịch Vụ.

6.2. Trong bất kỳ trường hợp nào, Nhà bán hàng cam kết chuẩn bị và chuyển Sản Phẩm đến Nhà Vận Chuyển không muộn hơn 12 (mười hai) giờ kể từ ngày nhận được Đơn Hàng. Không phụ thuộc vào bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Dịch Vụ, Voso.vn có quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, điều chỉnh thời hạn cuối cùng và hủy Đơn Hàng trong trường hợp Nhà bán hàng không tuân thủ quy định về thời hạn cuối cùng.

6.3. Voso.vn sẽ tiến hành thu và có quyền độc quyền thu tất cả các Khoản Thanh Toán của Khách Hàng với tư cách là đơn vị nhận tiền thay của Nhà bán hàng, sau đó Voso.vn sẽ chuyển khoản các Khoản Thanh Toán từ Khách Hàng cho Nhà bán hàng theo quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ và Chính Sách Của Voso.vn.

7. Phương thức vận chuyển: Nhà bán hàng tự giao hàng( Seller Delivery)

7.1. Voso.vn có toàn quyền quyết định Nhà bán hàng có đủ điều kiện để thực hiện theo phương thức Nhà bán hàng Không Lưu Hàng và Tự Giao Hàng, kể cả dưới hình thức COD hoặc không bao gồm COD.

7.2. Ngoài những điều khoản và điều kiện nêu trên, Nhà bán hàng cam kết tuân thủ các chính sách áp dụng đối với Nhà bán hàng Tự Giao Hàng tại quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Voso.vn. Bằng việc ký kết Hợp Đồng Thương Mại Điện Tử, Nhà bán hàng tại đây thừa nhận sự đồng ý của Nhà bán hàng đối với tất cả và mỗi điều khoản và điều kiện được quy định tại Chính Sách của Nhà bán hàng Tự Giao Hàng. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa Điều 7 và Chính Sách của Nhà bán hàng Tự Giao Hàng, Chính Sách của Nhà bán hàng Tự Giao Hàng sẽ được ưu tiên áp dụng.

8. Quy trình xử lý và chính sách bồi thường đối với sản phẩm hoàn trả

8.1. Đối với quy trình hoàn trả Sản Phẩm, vui lòng tham khảo https://tintuc.voso.vn/chinh-sach-doi-tra-hang/

8.2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại

Voso.vn sẽ bồi thường cho Nhà bán hàng khi xảy ra các trường hợp sau:

(i)    Sản Phẩm bị hư hỏng do lỗi, dù là cố ý hoặc vô ý, của Nhà Vận Chuyển trong quá trình vận chuyển Sản Phẩm đến một trong các Nơi Chỉ Định của Voso.vn hoặc địa chỉ của Khách Hàng;

(ii)   Sản Phẩm được Khách Hàng hoàn trả nằm ngoài chính Sách Hoàn Trả của Voso.vn hoặc nằm ngoài Khung Thỏa Thuận Trả Hàng Với Khách Hàng (như được định nghĩa tại Điều Khoản Dịch Vụ và Chính Sách Hoàn Trả nêu tại Điều 8.1 trên đây);

(iii)  Các trường hợp khác như được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ, hoặc được các Bên thỏa thuận bằng văn bản.

 1. Mức bồi thường sẽ được tính dựa trên từng trường hợp cụ thể tùy thuộc vào quyết định của Voso.vn căn cứ vào tình trạng hư hỏng, giá trị thất thoát của Sản Phẩm, doanh số bán hàng của Nhà bán hàng và tiền lệ trả hàng, được quy định cụ thể tại Bảng 8.2 – Mức Bồi Thường Thiệt Hại dưới đây.

Bảng 8.2 – Mức Bồi Thường Thiệt Hại

TT Loại hư hại Mức hoàn tiền tối đa của Voso cho Nhà bán hàng (% Giá bán sản phẩm)
1 Mất hoặc thiếu phụ tùng Tối đa 50%
2 Tem của Nhà sản xuất bị rách (ngoại trừ tiểu ngành Quần Áo & Giày Dép) Tối đa 60%
3 Hộp sản xuất bị hư hại Tối đa 30%
4 Dấu hiệu đã qua sử dụng của Khách Hàng

a. Trầy xước – hư hỏng bên ngoài

b. Bảo hành điện tử (E-warranty) đã được kích hoạt

Tối đa 60%
5 Sản Phẩm bị hư hại hoàn toàn (không thể sử dụng được) Tối đa 100%
6 Sản Phẩm bị hư hại một phần (có thể sử dụng được) Tối đa 80%
7 Sản Phẩm trả về nằm ngoài khung thỏa thuận Sản Phẩm trả về Tối đa 60%
8 Sản Phẩm bị thất lạc do lỗi của Nhà Vận Chuyển Tối đa 100%

8.3. Không phụ thuộc vào các quy định trên đây, Voso.vn có quyền từ chối yêu cầu bồi thường thiệt hại, tùy trường hợp cụ thể.

9. Cam kết của nhà bán hàng

9.1. Cam kết chung: Khi sử dụng Dịch Vụ, Nhà bán hàng tại đây bảo đảm, tuyên bố và xác nhận rằng:

 1. Nhà bán hàng đã hoặc sẽ xin được tất cả các giấy phép, cho phép hoặc phê duyệt cần thiết theo quy định để bán Sản Phẩm thông qua Sàn Giao Dịch trước khi niêm yết Sản Phẩm trên Sàn Giao Dịch (bao gồm nhưng không giới hạn Sản Phẩm được xem là “có điều kiện” theo Quy Định Pháp Luật) và sẽ được trình cho Voso.vn vào bất kỳ thời điểm nào khi Voso.vn yêu cầu.
 2. Đối với Nhà bán hàng là cá nhân, Nhà bán hàng cam kết các Sản Phẩm được đăng bán trên Sàn Giao Dịch của Voso.vn là tài sản cá nhân của mình (“Tài Sản Cá Nhân”). Để tránh hiểu nhầm, tài sản cá nhân bao gồm động sản hoặc tư trang cá nhân của Nhà bán hàng và không bao gồm đất đai và tất cả các tài sản là bất động sản khác. Nhà bán hàng cam kết sẽ chỉ đăng bán Tài Sản Cá Nhân trên Sàn Giao Dịch của Voso.vn.
 3. Nhà bán hàng sẽ tuân thủ các quy định về quản lý thuế, bao gồm cả quy định về kê khai và nộp các loại thuế liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời cam kết giữ cho Voso.vn và Các Bên Liên Kết của Voso.vn khỏi những trách nhiệm, khiếu nại, yêu cầu bồi hoàn, quyết định xử phạt hành chính, liên quan đến hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm nghĩa vụ về quản lý thuế của Nhà bán hàng.
 4. Nhà bán hàng đảm bảo rằng, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký, hoặc ký kết trên hợp đồng, hoặc vận hành tài khoản, hoặc xử lý Đơn Hàng, thay cho Nhà bán hàng (mà cá nhân đó không phải là nhân viên, nhà thầu phụ hoặc đại diện theo ủy quyền của Voso.vn), sẽ có đủ thẩm quyền cần thiết và hợp pháp để thực hiện các công việc đó thay cho Nhà bán hàng. Voso.vn sẽ được miễn toàn bộ trách nhiệm với Nhà bán hàng đối với các hành vi do cá nhân đó gây ra không phù hợp với quy đinh của Điều Khoản Dịch Vụ này.
 5. Nhà bán hàng cam kết sẽ phát hành hóa đơn tài chính đối với Sản Phẩm, trừ khi pháp luật có quy định khác đi. Nhà bán hàng đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tiền phạt hoặc sự tịch thu Sản Phẩm bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì vận chuyển hàng hóa thương mại mà không có tài liệu phù hợp. Trong trường hợp Nhà bán hàng không phát hành hóa đơn tài chính theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam, Voso.vn có toàn quyền chấm dứt Dịch Vụ với hiệu lực ngay lập tức, và yêu cầu Nhà bán hàng bồi hoàn các chi phí mà Voso.vn phải chi trả cho Khách Hàng liên quan đến hành vi vi phạm về phát hành hóa đơn tài chính của Nhà bán hàng. Chi phí bồi hoàn sẽ tương ứng 10% Giá Niêm Yết của Sản Phẩm mà Nhà bán hàng không phát hành hóa đơn đó, hoặc một mức khác, tùy vào quyết định của Voso.vn, và được cấn trừ vào Khoản Thanh Toán mà Voso.vn đang giữ hộ.
 6. Nhà bán hàng là chủ sở hữu hoặc có quyền hợp pháp đối với các bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu Sản Phẩm, tên thương mại, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Sản Phẩm và Thông Tin Nội Dung và Nhà bán hàng không được biết bất kỳ khiếu nại nào được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến bất kỳ việc xâm phạm thực tế hoặc bị cáo buộc đối với bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu Sản Phẩm, tên thương mại, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc khiếu nại, yêu cầu hoặc hành động nào khác xảy ra từ Thông Tin Nội Dung, việc quảng cáo, công bố, quảng bá, sản xuất, bán, phân phối hoặc sử dụng Sản Phẩm và bằng tuyên bố này sẽ không xâm phạm các quyền nói trên một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.
 7. Nhà bán hàng cam kết cung cấp các thông tin sau liên quan đến Sản Phẩm của Nhà bán hàng niêm yết trên Sàn Giao Dịch:

(i)    Ký tự, hình ảnh và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến Sản Phẩm được đăng tải chính xác, cập nhật và đầy đủ;

(ii)   Thông Tin Nội Dung phải được cung cấp bằng tiếng Việt, tuân thủ Quy Định Pháp Luật áp dụng và không chứa đựng bất kỳ tài liệu về giới tính, mang tính chất bôi nhọ hoặc khiêu dâm;

(iii)  Nhà bán hàng phải thêm văn bản, Điều Khoản Dịch Vụ miễn trừ, cảnh báo, thông báo, nhãn hiệu hoặc Thông Tin Nội Dung khác theo quy định của Quy Định Pháp Luật áp dụng liên quan đến hoạt động giới thiệu, giao dịch, quảng cáo và bán Sản Phẩm;

(iv)  Nhà bán hàng có trách nhiệm phân loại Sản Phẩm. Mỗi Sản Phẩm phải được phân loại vào tiểu mục Sản Phẩm ở mức chi tiết nhất có thể tại Trung Tâm Nhà bán hàng. Voso.vn có quyền thay đổi cách phân loại Sản Phẩm của Nhà bán hàng bất cứ khi nào cần thiết và Voso.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Nhà bán hàng phân loại nhầm Sản Phẩm. Nếu sự nhầm lẫn trong việc phân loại Sản Phẩm dẫn đến sự khác biệt đối với Phí Dịch Vụ Vận Hành (nếu có) của Nhà bán hàng (như thể hiện tại Điều Khoản Dịch Vụ), Voso.vn sẽ không thanh toán cho Nhà bán hàng phần chênh lệch này. Bất cứ sự nhầm lẫn nào đối với việc phân loại Sản Phẩm theo hạng mục Sản Phẩm cấp 1 sẽ dẫn đến việc xóa bỏ Sản Phẩm và tạo nên Sản Phẩm mới; Voso.vn có thể thông báo cho Nhà bán hàng khi có bất kỳ thay đổi nào về hạng mục Sản Phẩm ít nhất 7 (bảy) ngày trước khi chính thức áp dụng; và

(v)   Nhà bán hàng không được phép cung cấp bất kỳ Thông Tin Nội Dung nào, hoặc tìm cách niêm yết để bán trên Sàn Giao Dịch bất kỳ Sản Phẩm nào, hoặc chèn bất kỳ đường dẫn nào vào bất kỳ dấu hiệu định vị tài nguyên thống nhất nào (URL) để sử dụng trên Sàn Giao Dịch, trừ khi Nhà bán hàng có quyền đăng Thông Tin Nội Dung và được cấp phép bán loại Sản Phẩm đó theo Luật áp dụng.

 1. Nhà bán hàng cam kết thực hiện Đơn Hàng theo đúng thông tin và giá cả đã hiển thị khi Khách Hàng đặt mua Sản Phẩm, trừ những trường hợp khác theo sự chấp thuận của Voso.vn.
 2. Nhà bán hàng phải đảm bảo Giá Niêm Yết phải được thể hiện rõ rằng giá đã bao gồm hay chưa bao gồm các chi phí liên quan đến quá trình mua bán Sản Phẩm, như các loại thuế, phí đóng gói, phí giao hàng, và các loại phí phát sinh khác. Nếu Giá Niêm Yết không được thể hiện rõ thì sẽ mặc định rằng giá đó đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến các phí nêu trên.
 3. Nhà bán hàng cam kết rằng giá bán lẻ đề nghị được đăng tải trên Sàn Giao Dịch của Voso.vn không được lớn hơn 50% Giá Niêm Yết cho cùng một Sản Phẩm. Cho mục đích rõ nghĩa, giá bán lẻ đề nghị là giá bán mà nhà sản xuất đề xuất áp dụng cho một sản phẩm trên thị trường bán lẻ, và có thể được giảm giá bởi nhà bán lẻ. Voso.vn có quyền chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ nếu Nhà bán hàng vi phạm quy định tại khoản này mà không cần phải thông báo trước.
 4. Nhà bán hàng chịu trách nhiệm đăng ký hoặc thông báo các chương trình khuyến mãi, giảm giá Sản Phẩm, hoặc các hình thức thúc đẩy doanh số bán hàng, đối với các Sản Phẩm của mình, và đồng ý bồi hoàn toàn bộ giá trị thiệt hại cho Voso.vn và Các Bên Liên Kết Của Voso.vn đối với mọi Khiếu Nại (như được định nghĩa dưới đây) liên quan đến việc không tuân thủ trách nhiệm đăng ký hoặc thông báo các chương trình khuyến mãi này.
 5. Nhà bán hàng chịu trách nhiệm chính duy trì tính bảo mật đối với mật khẩu của mình. Nhà bán hàng không được tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào (ngoại trừ các bên thứ ba được Voso.vn ủy quyền sử dụng tài khoản của Nhà bán hàng). Nếu mật khẩu của mình bị lộ, Nhà bán hàng phải ngay lập tức đổi mật khẩu.
 6. Sản Phẩm sẽ được vận chuyển đến Nơi Chỉ Định của Voso.vn theo quy cách đóng gói đã thỏa thuận, trong mọi trường hợp, trong bao bì bảo đảm tính nguyên vẹn của Sản Phẩm được giao. Nhà bán hàng chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất nào của Sản Phẩm vì lý do đóng gói không đầy đủ hoặc đóng gói sai quy cách.
 7. Đối với mỗi và mọi Đơn Hàng được đặt bởi Khách Hàng, Nhà bán hàng phải in các chứng từ sau đây từ Trung Tâm Nhà bán hàng của Voso.vn và đính kèm cùng với gói hàng vận chuyển đến Khách Hàng:

(i)    Hóa đơn bán hàng được đặt bên trong gói hàng vận chuyển;

(ii)   Vận đơn đi đường (nhãn vận chuyển), được dán bên ngoài bao bì của gói hàng vận chuyển.

10.2. Cam kết không vi phạm: Nhà bán hàng bảo đảm, tuyên bố và xác nhận thêm rằng Nhà bán hàng sẽ không, dù là trực tiếp hoặc gián tiếp, dù là vô ý hoặc cố ý, thực hiện các hành vi sau đây:

 1. Đăng tải Thông Tin Nội Dung của các Sản Phẩm chứa đựng bất kỳ yếu tố nào của các tài sản sở hữu trí tuệ thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba bất kỳ;
 2. Bán Sản Phẩm nằm trong số các sản phẩm bị cấm nhập khẩu, cấm bán và/hoặc cấm vận chuyển theo Quy Định Pháp Luật hiện hành, và/hoặc bởi Các Chính Sách Của Voso.vn; hoặc theo nhận định của Voso.vn, các Sản Phẩm đó là vi phạm hoặc có khả năng vi phạm pháp luật hiện hành và/hoặc điều kiện về Thông Tin Nội Dung như được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ;
 3. Không cung cấp được các giấy phép, chấp thuận hoặc phê chuẩn cần thiết liên quan đến việc bán các Sản Phẩm đó khi Voso.vn hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu;
 4. Không hủy Đơn Hàng đối với các Khách Hàng không liên lạc được. Để tránh hiểu nhầm, Khách Hàng không thể liên lạc được là Khách Hàng mà Nhà bán hàng hoặc Voso.vn đã cố gắng liên lạc bằng mọi phương thức, như điện thoại, di động, thư điện tử, fax, ít nhất 3 (ba) lần trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi nhận Đơn Hàng, và không nhận được bất cứ hồi âm hay phản hồi nào từ Khách Hàng đó.
 5. Sử dụng bất kỳ sở hữu trí tuệ nào thuộc về Voso.vn hoặc Bên Liên Kết Của Voso.vn nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Voso.vn.
 6. Không được mở nhiều hơn 01 (một) gian hàng trên Sàn Giao Dịch của Voso.vn, trừ khi được sự chấp thuận trước của Voso.vn.
 7. Các hành vi vi phạm khác, mà theo quan điểm của Voso.vn, là gian lận, dù là cố ý hoặc vô ý, nhằm trục lợi từ các đợt giảm giá hoặc tài trợ từ Voso.vn, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như: mua đi bán lại, cố tình mua lại Sản Phẩm giảm giá của chính mình, liên hệ Khách Hàng để bán Sản Phẩm không qua Sàn Giao Dịch của Voso.vn, v.v…

9.3. Cam kết riêng liên quan đến Sản Phẩm: đối với Sản Phẩm được đăng bán, Nhà bán hàng bảo đảm, tuyên bố và xác nhận thêm rằng:

 1. Các Sản Phẩm là hàng chính hãng, mới, chưa qua sử dụng, còn hạn sử dụng, không được tân trang lại;
 2. Các Sản Phẩm đảm bảo phù hợp với tất cả các quy chuẩn và tiêu chuẩn về chất lượng, và/hoặc các thông số kỹ thuật tương ứng theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm cả các quy định về dán nhãn hàng hóa. Trong trường hợp có bất kỳ lỗi, khuyết điểm hoặc sự không tuân thủ nào với Luật áp dụng và/hoặc các thông số kỹ thuật trên Sàn Giao Dịch liên quan đến Sản Phẩm, Voso.vn có thể yêu cầu loại bỏ Sản Phẩm, và tất cả chi phí và phí tổn liên quan đến việc loại bỏ đó sẽ do Nhà bán hàng chịu. Bằng cách khác, Voso.vn có thể yêu cầu Nhà bán hàng thu hồi Sản Phẩm bị ảnh hưởng bởi lỗi, khuyết điểm hoặc sự không tuân thủ và cung cấp Sản Phẩm thay thế, và mọi chi phí và phí tổn liên quan đến việc thu hồi và thay thế sẽ do Nhà bán hàng chịu.
 3. Tại thời điểm ký kết Điều Khoản Dịch Vụ, Nhà bán hàng đã có được tất cả các giấy phép, sự chấp thuận, phê duyệt và/hoặc quyền sử dụng hợp pháp để phân phối các Sản Phẩm đó trên Sàn Giao Dịch của Voso.vn.
 4. Nhà bán hàng cam kết giữ Voso.vn khỏi mọi tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại, hoặc các khoản chi phí nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến cam kết quản lý giá bán Sản Phẩm mà Nhà bán hàng đã thiết lập với một bên thứ ba bất kỳ, dù là trước hoặc sau khi giao kết Thỏa Thuận với Voso.vn.
 5. Nhà bán hàng, không để cho Voso.vn hoặc Khách Hàng phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào, đảm bảo sẽ đạt được tất cả các giấy phép và chấp thuận để sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba cần thiết để cung cấp hoặc phân phối các Sản Phẩm đó trên Sàn Giao Dịch của Voso.vn.
 6. Nhà bán hàng đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ bảo hành Sản Phẩm và thời hạn bảo hành cam kết mà Nhà bán hàng đã xác lập với Khách Hàng.
 7. Nhà bán hàng sẽ bảo đảm cho Voso.vn khỏi chịu bất kỳ chi phí, tổn thất, phí tổn hoặc thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng của bên thứ ba nào đối với Voso.vn và phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bán và sử dụng Sản Phẩm có khuyết điểm hoặc không tuân thủ
 8. Quyền Và Trách Nhiệm Của Voso.vn

10.1. Không phụ thuộc vào bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Dịch Vụ, Voso.vn có thể, tùy vào quyết định của mình, trì hoãn hoặc tạm ngừng việc niêm yết, hoặc từ chối niêm yết, hoặc xóa niêm yết hoặc yêu cầu Nhà bán hàng không niêm yết, bất cứ hoặc tất cả Sản Phẩm nào mà Nhà bán hàng thực hiện việc niêm yết để bán hàng thông qua Sàn Giao Dịch của Voso.vn.

10.2. Nhà bán hàng đồng ý, và/hoặc trao cho Voso.vn (trong bất cứ trường hợp nào) các quyền sau đây liên quan đến Thông Tin Nội Dung của Sản Phẩm niêm yết trên Sàn Giao Dịch: quyền không hủy ngang được miễn phí bản quyền, không độc quyền, có giá trị toàn cầu và liên tục để sử dụng, sao chép, thực hiện, trưng bày, phân phối, điều chỉnh, sửa đổi, căn chỉnh lại, tạo ra các sản phẩm phái sinh của, và bằng cách khác khai thác thương mại hoặc phi thương mại dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ và tất cả Thông Tin Nội Dung do Nhà bán hàng cung cấp, và cấp phép lại các quyền nêu trên cho các bên liên kết và các bên điều hành của Voso.vn; tuy nhiên, với điều kiện là Voso.vn không được thay đổi bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào theo mẫu được Nhà bán hàng cung cấp (ngoại trừ việc điều chỉnh lại kích cỡ của nhãn hiệu thương mại trong mức độ cần thiết cho mục đích giới thiệu, miễn là vẫn giữ nguyên các tỷ lệ tương ứng của nhãn hiệu thương mại) và phải tuân thủ các yêu cầu gỡ bỏ của Nhà bán hàng đối với từng mục đích cụ thể khi sử dụng nhãn hiệu thương mại; tuy nhiên, cũng với điều kiện là, không có quy định nào trong Điều Khoản Dịch Vụ ngăn không cho Voso.vn sử dụng Thông Tin Nội Dung khi chưa có chấp thuận của Nhà bán hàng trong phạm vi việc sử dụng đó được chấp nhận nhưng không có giấy phép của Nhà bán hàng hoặc các bên liên kết của Nhà bán hàng theo Quy Định Pháp Luật áp dụng.

10.3.Voso.vn có quyền sử dụng các cơ chế đánh giá, hoặc cho phép Khách Hàng đánh giá hoặc xem xét Sản Phẩm của Nhà bán hàng và/hoặc hoạt động của Nhà bán hàng với tư cách là bên bán hàng và Voso.vn có quyền công khai các đánh giá và nhận xét như vậy.

10.4. Voso.vn có quyền quyết định Thông Tin Nội Dung, cơ cấu, giao diện, thiết kế, chức năng và tất cả các phương diện khác của Sàn Giao Dịch, bao gồm quyền thiết kế lại, sửa đổi, gỡ bỏ hoặc thay đổi nội dung, giao diện, thiết kế, thẻ meta (meta-tags), tên gọi, ghi chú, tờ mẫu, mô tả, ứng dụng, các liên kết bên trong và bên ngoài và các phương diện khác của, và ngăn hoặc hạn chế việc truy cập Sàn Giao Dịch và bất kỳ yếu tố, phương diện, tỷ lệ hoặc đặc điểm nào của Sàn Giao Dịch (kể cả các hoạt động niêm yết sản phẩm), tùy từng thời điểm.

10.5. Voso.vn có quyền, không hủy ngang và liên tục, sử dụng, niêm yết, thiết kế căn chỉnh lại và khai thác (multi-source) bất kỳ và tất cả Thông Tin Nội Dung mà Nhà bán hàng đã đăng tải thành công trên Sàn Giao Dịch. Quy định này vẫn còn hiệu lực ngay cả khi chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ.

10.6. Voso.vn theo toàn quyền quyết định của mình có quyền ngưng để điều tra và/hoặc từ chối tiến hành bất kỳ Đơn Hàng hoặc Giao Dịch nào. Voso.vn có thể sử dụng dịch vụ của một hoặc nhiều các bên xử lý thứ ba hoặc các tổ chức tài chính hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác liên quan đến Sàn Giao Dịch.

10.7. Trong trường hợp Nhà bán hàng vi phạm hợp đồng, Voso.vn sẽ, không giới hạn, có quyền trì hoãn hoặc tạm ngừng Các Khoản Thanh Toán. Bất kỳ Khoản Thanh Toán nào do Voso.vn thực hiện sẽ không được xem, dưới bất kỳ hình thức nào, là từ bỏ các quyền của Voso.vn theo quy định của Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc các quy định được nêu trong Đơn Hàng.

10.8. Voso.vn có toàn quyền thay đổi, hạn chế hoặc hủy bỏ việc sử dụng của bất kỳ Nhà Vận Chuyển nào.

10.9. Voso.vn có quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, giới hạn các địa điểm mà Nhà bán hàng có thể giao Sản Phẩm được bán trên hoặc thông qua Sàn Giao Dịch.

10.10. Vào bất kỳ thời điểm nào, Sản Phẩm phải được trả về địa điểm chỉ định của Nhà bán hàng.

Trong trường hợp Sản Phẩm hoàn trả về đến địa điểm của Voso.vn, Voso.vn sẽ, vào bất kỳ thời điểm nào, và dù với bất kỳ lý do nào, gửi trả Sản Phẩm về cho Nhà bán hàng, bao gồm cả việc chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ. Nhà bán hàng sẽ chịu trách nhiệm thu hồi những Sản Phẩm hoàn trả lại từ Nơi Chỉ Định Của Voso.vn trong vòng 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của Voso.vn.

Trong trường hợp Nhà bán hàng không thu hồi Sản Phẩm hoàn trả lại trong thời hạn nêu trên, Voso.vn sẽ, theo toàn quyền quyết định của mình, gửi trả Sản Phẩm cho Nhà bán hàng và Nhà bán hàng sẽ phải chịu mức phí vận chuyển tương ứng. Sản Phẩm hoàn trả sẽ được gửi đến địa chỉ giao hàng đã chỉ định của Nhà bán hàng tại cùng quốc gia nơi Sản Phẩm đó được vận chuyển bởi Voso.vn.

Nếu Nhà bán hàng cung cấp địa chỉ cũ, không chính xác hoặc là địa chỉ quốc tế, hoặc nếu Nhà bán hàng không thể thanh toán chi phí vận chuyển hoàn trả đó, thì xem như Nhà bán hàng đã từ bỏ Sản Phẩm đó và Voso.vn có thể xử lý Sản Phẩm dưới bất kỳ hình thức nào được xem là hợp lý. Quyền sở hữu đối với Sản Phẩm bị từ bỏ sẽ được chuyển giao miễn phí cho Voso.vn cho mục đích xử lý đó và Voso.vn sẽ giữ lại tất cả số tiền thu được, nếu có, từ việc xử lý bất kỳ Sản Phẩm bị từ chối nào.

Nếu số tiền thu được từ việc xử lý không đủ để chi trả cho các chi phí xử lý đó, Voso.vn sẽ có quyền thu hồi các chi phí chưa được bù đắp đó từ Nhà bán hàng. Nhà bán hàng cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến Sản Phẩm hoàn trả đang được giữ bởi Voso.vn.

10.11. Trong trường hợp phát hiện Nhà bán hàng có dấu hiệu vi phạm bất cứ nội dung nào của Điều Khoản Dịch Vụ này, hoặc tự ý hủy, chậm, ngưng thực hiện đơn hàng trong thời gian diễn ra Deal chớp nhoáng (phù hợp với điều khoản và điều kiện của Deal chớp nhoáng) và/hoặc các chương trình khuyến mại đặc biệt của Voso.vn (như mega campaign v.v…), Voso.vn có quyền yêu cầu Nhà bán hàng hoàn lại bất kỳ tổn thất, phí, chi phí nào phát sinh từ các hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ này. Cụ thể mỗi một đơn hàng bị hủy, chậm thực hiện hoặc vì bất cứ lý do nào, phát sinh do lỗi, dù là cố ý hoặc vô ý, của Nhà bán hàng, mà dẫn đến việc Voso.vn phải đền bù cho Khách Hàng, Nhà bán hàng đồng ý chịu một mức bồi hoàn tối đa 888.000 VNĐ (bằng chữ: tám trăm tám mươi tám nghìn đồng) cho mỗi đơn hàng vi phạm đó.

10.12. Voso.vn, tùy vào quyết định của mình, có quyền tạm ngưng việc sử dụng tài khoản của Nhà bán hàng và ngừng cung cấp tất cả các Dịch Vụ nếu, vì bất kỳ lý do gì, Voso.vn có cơ sở cho rằng Nhà bán hàng là cá nhân đang bán sản phẩm trên Sàn Giao Dịch mà không phải là Tài Sản Cá Nhân của Nhà bán hàng và/hoặc Nhà bán hàng đang thực hiện hoạt động kinh doanh đòi hỏi phải có Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh hoặc Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hộ Kinh Doanh.

10.13. Nhà bán hàng hiểu rằng, Nhà bán hàng chịu trách nhiệm chính khi thực hiện Đơn Hàng với Khách Hàng của họ. Voso.vn có quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, có quyền cấm hoặc tạm ngừng việc đăng tải Sản Phẩm của Nhà bán hàng trên Sàn Giao Dịch, hoặc chấm dứt thỏa thuận dịch vụ ngay lập tức nếu Voso.vn xác định rằng Nhà bán hàng vi phạm bất kỳ tuyên bố, cam kết hoặc bảo đảm nào được quy định tại Điều 10 của Điều Khoản Dịch Vụ này.

10.14. Trong trường hợp Nhà bán hàng vi phạm bất kỳ cam kết, tuyên bố hoặc bảo đảm được quy định tại Điều 9, Nhà bán hàng sẽ bồi thường và giữ cho Voso.vn không chịu bất kỳ tổn thất, phí tổn và/hoặc chi phí phát sinh từ việc vi phạm đó, và Voso.vn có thể, thực hiện một hoặc tất cả các hành động sau:

 1. Sản Phẩm của Nhà bán hàng sẽ bị dừng bán trên Sàn Giao Dịch với hiệu lực ngay lập tức;
 2. Tài khoản Nhà bán hàng trên Voso.vn sẽ bị dừng hoạt động vĩnh viễn với hiệu lực ngay lập tức;
 3. Voso.vn sẽ giữ lại Tài khoản Nhà bán hàng, bao gồm tất cả các khoản phải trả chưa được thanh toán; và/hoặc
 4. Nhà bán hàng phải thanh toán một khoản phí phạt, mức phạt sẽ được quyết định bởi Voso.vn.
 5. Sự Độc Lập của Nhà bán hàng & Bồi Hoàn

11.1. Voso.vn không phải là một bên tham gia các giao dịch giữa Khách Hàng và Nhà bán hàng, và Nhà bán hàng tại đây giải trừ Voso.vn (và các bên liên kết, đại lý và nhân viên của Voso.vn) khỏi các Khiếu Nại (như được định nghĩa tại Điều 11.3 dưới đây), các yêu cầu và các thiệt hại (thực tế và mang tính hệ quả) thuộc bất kỳ loại nào và có bất kỳ tính chất nào, được biết và không được biết, có nghi ngờ và không có nghi ngờ, được tiết lộ và không được tiết lộ, phát sinh từ hoặc bằng bất kỳ cách nào liên quan đến các giao dịch đó.

11.2. Nhà bán hàng và Voso.vn là các nhà thầu độc lập, và không có quy định nào trong Điều Khoản Dịch Vụ sẽ tạo thành bất kỳ quan hệ hợp danh, liên doanh, đại lý, nhượng quyền hoặc đại diện bán hàng nào giữa Các Bên. Các Bên xác nhận với nhau rằng Điều Khoản Dịch Vụ sẽ không gây ra việc thiết lập bất kỳ quan hệ lao động trực tiếp nào giữa Voso.vn và những chủ thể cung cấp dịch vụ cho Nhà bán hàng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Nhà Vận Chuyển hoặc Bưu Cục Chỉ Định. Nhà bán hàng sẽ không có thẩm quyền thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ đề nghị hoặc tuyên bố nào nhân danh Voso.vn.

11.3. Nhà bán hàng giải trừ Voso.vn và Các Bên Liên Kết của Voso.vn và đồng ý bồi hoàn, bảo vệ và không để Voso.vn (và Các Bên Liên Kết của Voso.vn, các viên chức, giám đốc, nhân viên và đại lý) chịu thiệt hại đối với bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, khoản thanh toán, chi phí, phí tổn, phí phạt hành chính, phí phạt, hoặc trách nhiệm khác (bao gồm, không giới hạn, phí luật sư) (mỗi khoản như vậy gọi là “Khiếu Nại”) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 1. Vi phạm thực tế hoặc hành vi không tuân thủ của Nhà bán hàng hoặc nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu của Nhà bán hàng, đối với bất kỳ nghĩa vụ nào trong Điều Khoản Dịch Vụ hoặc Thỏa Thuận Với Khách Hàng;
 2. Bất kỳ kênh bán hàng nào của Sản Phẩm được sở hữu hoặc vận hành bởi Nhà bán hàng (bao gồm việc chào bán, bán hàng, thực hiện, trả lại tiền, hoàn trả hoặc các điều chỉnh), Thông Tin Nội Dung của Nhà bán hàng, bất kỳ sự xâm phạm thực tế hoặc bị cáo buộc đối với bất kỳ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào bởi bất kỳ người nào nói trên, và bất kỳ sự tổn thương cá nhân, cái chết hoặc thiệt hại tài sản liên quan đến những người đó;
 3. Các khoản thuế của Nhà bán hàng;
 4. bất kỳ việc xâm phạm thực tế hoặc bị cáo buộc đối với bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu Sản Phẩm, tên thương mại, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc khiếu nại, yêu cầu hoặc hành động nào khác xảy ra từ Thông Tin Nội Dung, việc quảng cáo, công bố, quảng bá, sản xuất, bán, phân phối hoặc sử dụng Sản Phẩm; hoặc
 5. Một hoặc nhiều Bên Vận Hành thực hiện hành động pháp lý đối với Voso.vn hoặc Các Bên Liên Kết của Voso.vn phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ.

11.4. Mọi Khiếu Nại của Nhà bán hàng về Dịch Vụ và/hoặc Điều Khoản Dịch Vụ của Voso.vn phải được thông báo cho Voso.vn trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Đơn Hàng được xác lập và/hoặc Dịch Vụ được cung cấp. Cho mục đích rõ nghĩa, Voso.vn không có nghĩa vụ phải giải quyết các Khiếu Nại của Nhà bán hàng về Voso.vn nếu vượt quá thời hạn nêu trên.

11.5. Nhà bán hàng cho phép Voso.vn có thể kiểm soát việc bồi thường với chi phí của Nhà bán hàng, nếu bất cứ lúc nào Voso.vn hợp lý xác định rằng bất kỳ yêu cầu bồi thường nào có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Voso.vn hoặc Bên Liên Kết Của Voso.vn. Nhà bán hàng có thể không đồng ý với việc chấp nhận bất kỳ phán quyết nào hoặc tham gia vào bất kỳ buổi hòa giải nào của một Khiếu nại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản bởi Voso.vn, mà sự đồng ý này có thể được rút lại vì bất cứ lý do gì.

11.6. Voso.vn bảo lưu quyền giao hoặc ký thầu phụ việc để thực hiện bất kỳ chức năng nào của Voso.vn liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ của Voso.vn theo Điều Khoản Dịch Vụ mà Voso.vn cho là phù hợp.

11.7. Nhà bán hàng sẽ không ký hợp đồng phụ cho bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Điều Khoản Dịch Vụ mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Voso.vn.

12. Chấm dứt

12.1. Voso.vn bảo lưu quyền đơn phương và ngay lập tức chấm dứt Các Điều Khoản khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây:

 1. Nhà bán hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hoặc bảo đảm nào theo Các Điều Khoản và các quy chế của Voso.vn và không khắc phục vi phạm đó trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của Voso.vn về vi phạm đó;
 2. Nhà bán hàng thông qua nghị quyết giải thể hoặc một tòa án của vùng tài phán có thẩm quyền ra lệnh giải thể hoặc đóng cửa Nhà bán hàng;
 3. việc đưa ra quyết định hành chính liên quan đến Nhà bán hàng hoặc việc chỉ định một bên quản lý tài sản đối với bất kỳ tài sản nào của Nhà Bán Hàng hoặc một hạn chế ràng buộc chiếm hữu hoặc bán bất kỳ tài sản nào của Nhà bán hàng;
 4. Nhà bán hàng dàn xếp hoặc thỏa hiệp với các chủ nợ của mình nói chung hoặc nộp đơn lên tòa án của vùng tài phán có thẩm quyền xin bảo hộ khỏi các chủ nợ của mình;
 5. Nhà bán hàng ngừng hoặc đe dọa ngừng thực hiện hoạt động kinh doanh;
 6. Nhà bán hàng vi phạm bất kỳ Luật áp dụng liên quan đến việc mua bán Hàng Hóa của Nhà bán hàng do Voso.vn hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện được;
 7. Không phụ thuộc vào các quy định trên, Voso.vn sẽ có quyền đơn phương chấm dứt Các Điều Khoản mà không cần có nguyên nhân, bằng toàn quyền quyết định của Voso.vn, trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Voso.vn gửi văn bản thông báo về việc chấm dứt đó.

12.2. Nhà bán hàng có quyền đơn phương chấm dứt Các Điều Khoản trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây:

 1. Voso.vn chậm thanh toán trong hơn 30 (ba mươi) ngày mà không có lý do hợp lệ theo Các Điều Khoản và Chính Sách Của Voso.vn;
 2. Voso.vn chậm hoàn trả trong hơn 60 (sáu mươi) ngày mà không có lý do hợp lệ theo Các Điều Khoản và Chính Sách Của Voso.vn;
 3. Việc đưa ra quyết định hành chính quan đến Voso.vn hoặc việc chỉ định một bên quản lý tài sản đối với tài sản của Voso.vn;
 4. Voso.vn dàn xếp hoặc thỏa hiệp với các chủ nợ của mình nói chung hoặc nộp đơn lên Tòa Án của vùng tài phán có thẩm quyền xin bảo hộ khỏi các chủ nợ của mình;
 5. Voso.vn ngừng hoặc đe dọa ngừng thực hiện hoạt động kinh doanh.

12.3. Không phụ thuộc vào các quy định trên, Nhà bán hàng sẽ có quyền đơn phương chấm dứt Các Điều Khoản mà không cần có nguyên nhân, bằng toàn quyền quyết định của Nhà bán hàng, trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Nhà bán hàng gửi văn bản thông báo về việc chấm dứt đó.

12.4. Trước khi chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ,

 1. Nhà bán hàng sẽ thông báo với Voso.vn về tất cả các thỏa thuận được ký kết với Khách Hàng, mà phải được thực hiện. Để tránh hiểu nhầm, Nhà bán hàng sẽ có trách nhiệm thực hiện các Đơn Hàng chưa giải quyết theo mô hình thực hiện cụ thể đã thỏa thuận với Voso.vn. Nếu Nhà bán hàng không làm như vậy, Voso.vn có thể hủy bỏ các Đơn Hàng và có thể tính cho Nhà bán hàng Phí Dịch Vụ áp dụng cho các Đơn Hàng cộng với các khoản phí khác (nếu có), khoản này sẽ được trừ vào bất kỳ Khoản Thanh Toán nào mà Voso.vn sẽ phải trả cho Nhà bán hàng.
 2. Voso.vn sẽ thanh toán tất cả các khoản công nợ còn tồn đọng cho Nhà bán hàng với điều kiện là Nhà bán hàng phải dừng các hoạt động bán hàng trên Sàn Giao Dịch của Voso.vn tối thiểu 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Voso.vn hoặc Nhà bán hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt.
 3. Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

13.1. Nhà bán hàng cam kết, tuyên bố và bảo đảm rằng Nhà bán hàng sẽ chỉ sử dụng và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân: i) cho mục đích thực hiện Thỏa Thuận Với Voso.vn hoặc Thỏa Thuận Mua Bán với Khách Hàng và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ nào; ii) tuân thủ theo các yêu cầu và quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; và iii) theo cách thức mà đảm bảo Voso.vn vẫn duy trì tính tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

13.2. Nhà bán hàng cam kết thêm rằng, Nhà bán hàng sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết để đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân được lưu giữ an toàn và bảo quản phù hợp với pháp luật về bảo vệ dự liệu cá nhân, và chấp thuận cho phép Voso.vn tiến hành các đợt kiểm tra cần thiết để đảm bảo tính tuân thủ của Nhà bán hàng.

13.3. Nhà bán hàng giải trừ Voso.vn và Các Bên Liên Kết của Voso.vn và đồng ý bồi hoàn, bảo vệ và không để Voso.vn (và Các Bên Liên Kết của Voso.vn, các viên chức, giám đốc, nhân viên và đại lý) chịu thiệt hại đối với bất kỳ Khiếu Nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân.

14. Bảo mật

154.1. Vì các mục đích của Điều Khoản Dịch Vụ, “Thông Tin Mật” nghĩa là bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào thuộc quyền sở hữu của bên tiết lộ và các Bên Liên Kết (“Bên Tiết Lộ”) và không được phổ biến ra công chúng, dù ở dạng hữu hình hay vô hình, được tiết lộ bất kỳ lúc nào và bằng cách nào, bao gồm, nhưng không giới hạn: i) chiến lược marketing, kế hoạch, thông tin tài chính, hoặc các dự án, hoạt động, ước tính doanh số và kế hoạch kinh doanh liên quan đến các hoạt động kinh doanh trong quá khứ, ở hiện tại hoặc trong tương lai của bên đó; ii) kết quả thực hiện trong quá khứ hoặc ở hiện tại, bao gồm các Đơn Hàng và khối lượng; iii) kế hoạch và chiến lược mở rộng nào; iv) bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, và danh sách khách hàng và các nhà cung cấp; v) thông tin kỹ thuật hoặc khoa học, phát minh, thiết kế, quy trình, thủ tục, công thức, cải tiến, công nghệ hoặc phương pháp; vi) khái niệm, báo cáo, dữ liệu, bí quyết, công việc đang thực hiện, thiết kế, công cụ phát triển, thông số kỹ thuật, phần mềm máy tính, mã nguồn, mã đối tượng, biểu đồ, cơ sở dữ liệu, phát minh, thông tin và bí mật thương mại; và vii) bất kỳ thông tin nào khác mà sẽ được công nhận hợp lý là thông tin mật của Bên Tiết Lộ. Thông Tin Mật không nhất thiết phải mới lạ, độc nhất, thuộc bằng sáng chế, thuộc bản quyền hoặc cấu thành bí mật thương mại để được chỉ định là Thông Tin Mật.

14.2. Bên nhận Thông Tin Mật (“Bên Nhận”) sẽ không tiết lộ Thông Tin Mật, ngoại trừ với sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Tiết Lộ. Bên Nhận chỉ có thể sử dụng Thông Tin Mật cho mục đích thực hiện Điều Khoản Dịch Vụ, và không cho bất kỳ mục đích nào khác. Không phụ thuộc vào các quy định trên, Bên Nhận có thể tiết lộ Thông Tin Mật vì bất kỳ lý do nào sau đây:

 1. tuân thủ các quy định bắt buộc của Luật áp dụng hoặc các quy tắc của bất kỳ vùng tài phán được công nhận nào;
 2. thông tin được tiết lộ hợp lệ cho các cố vấn chuyên môn, các bên kiểm toán hoặc ngân hàng của Bên Nhận, với điều kiện là bên nhận thông tin trước tiên đồng ý không tiết lộ thông tin đó;
 3. thông tin được phổ biến trên các nguồn công cộng, không phải do vi phạm điều này;
 4. vì các mục đích của bất kỳ thủ tục phân xử trọng tài hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ Điều Khoản Dịch Vụ; và e. cho bất kỳ cơ quan nhà nước nào theo yêu cầu của họ.

14.3. Các quyền và nghĩa vụ của Bên Nhận theo Điều 14 này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ.

14.4. Trả lại Thông Tin Mật:

 1. Bên Nhận sẽ trả lại và giao lại cho Bên Tiết Lộ mọi tài liệu hữu hình bao gồm Thông Tin Mật được cung cấp theo Điều Khoản Dịch Vụ và mọi biên bản, ghi chú, tóm tắt, bản ghi nhớ, bản vẽ, sách hướng dẫn, hồ sơ, trích dẫn hoặc thông tin phái sinh xuất phát từ đó và mọi chứng từ hoặc tài liệu khác (sau đây gọi là “Các Ghi Chú”) (và mọi bản sao của bất kỳ Ghi Chú nào nói trên, bao gồm các bản sao đã được chuyển thành dữ liệu trên máy tính ở dạng hình ảnh, dữ liệu hoặc hồ sơ xử lý bằng word bất kể bằng tay hay bằng cách chụp hình, (sau đây được gọi là “Các Bản Sao”)) dựa trên hoặc bao gồm bất kỳ Thông Tin Mật nào, ở bất kỳ dạng lưu trữ hay phục hồi, sau thời điểm nào xảy ra sớm hơn trong các thời điểm sau đây: (i) chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ;

(ii) vào thời điểm mà Bên Tiết Lộ yêu cầu như vậy.

Việc trả lại các tài liệu đó phải được thực hiện trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi xảy ra các sự kiện được nêu trên đây.

 1. Tuy nhiên, Bên Nhận có thể giữ lại các tài liệu của Bên Tiết Lộ nếu cần thiết để Bên Nhận đảm bảo tuân thủ các chính sách giữ lại tài liệu của mình. Bằng cách khác, Bên Nhận, với sự chấp thuận bằng văn bản của Bên Tiết Lộ có thể (hoặc trong trường hợp Các Ghi Chú, theo quyền lựa chọn của Bên Nhận) ngay lập tức tiêu hủy bất kỳ tài liệu nào nói trên bao gồm Thông Tin Mật (hoặc việc xóa dữ liệu không thể phục hồi của dữ liệu trên máy tính) và, theo yêu cầu, xác nhận bằng văn bản việc tiêu hủy đó bởi nhân viên của Bên Nhận phụ trách giám sát việc hủy bỏ.
 2. Bất Khả Kháng

15.1. Không Bên nào chịu trách nhiệm với Bên còn lại hoặc được cho là vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ vì lý do của bất kỳ việc chậm trễ nào trong việc thực hiện hoặc bất kỳ việc không thực hiện nào đối với các nghĩa vụ của Bên đó nếu việc trì hoãn hoặc không thực hiện đó là do bất kỳ sự kiện hoặc nguyên nhân nào ngoài sự kiểm soát hợp lý của Bên đó (mỗi sự kiện như vậy gọi là “Bất Khả Kháng”). Không làm ảnh hưởng đến tính tổng quát của các quy định trên đây, các sự kiện sau đây sẽ được xem là là các sự kiện Bất Khả Kháng:

 1. Thiên tai, nổ, lũ lụt, giông, cháy hoặc tai nạn;
 2. Chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, sự phá hoại, sự nổi dậy, bạo loạn dân sự hoặc sự trưng thu, hành động khủng bố hoặc sự náo động dân sự;
 3. Các hành động, hạn chế, quy định, quy chế, lệnh cấm hoặc biện pháp thuộc bất kỳ loại nào về phía cơ quan nhà nước, quốc hội hoặc địa phương; d. Các quy định hoặc lệnh cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu;
 4. Sự gián đoạn giao thông, đình công, bãi công hoặc hành động công nghiệp khác hoặc tranh chấp thương mại (bất kể là liên quan đến nhân viên của Bên đó hoặc một bên thứ ba);
 5. Dịch bệnh do được công bố bởi Tổ Chức Y Tế Thế Giới hoặc Cơ quan Nhà Nước Việt Nam;
 6. Sự gián đoạn sản xuất hoặc hoạt động, các khó khăn trong việc có được nguyên liệu thô, lao động, nhiên liệu hoặc máy móc; và
 7. Sự mất điện hoặc hư hỏng máy móc.

15.2. Sau khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào nêu tại Điều 16.1, Bên bị ảnh hưởng có thể, theo quyền chọn của mình, tạm ngưng hoàn toàn một một phần việc giao hàng hoặc thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của Điều Khoản Dịch Vụ trong khi sự kiện hoặc tình huống đó tiếp diễn. Nếu bất kỳ sự kiện nào được nêu tại Điều 16.1 sẽ xảy ra trong khoảng thời gian hơn một tháng, Bên không bị ảnh hưởng có thể ngay lập tức chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ sau khi gửi thông báo bằng văn bản cho Bên bị ảnh hưởng.

16. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

16.1. Điều Khoản Dịch Vụ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

16.2. Mọi tranh chấp, mâu thuẫn hoặc khác biệt phát sinh từ việc thực hiện Điều Khoản Dịch Vụ (gọi chung “Tranh Chấp”) sẽ được các Bên thống nhất giải quyết bằng hòa giải và thương lượng. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết Tranh Chấp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra Tranh Chấp, các Bên có quyền yêu cầu Tòa án Nhân dân có thẩm quyền tại Hà Nội giải quyết. Ngôn ngữ là tiếng Việt.

17. Điều khoản khác

17.1. Quy định của Điều Khoản Dịch Vụ là hoàn toàn riêng biệt, nếu có bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoặc không thể thực thi được, với phạm vi toàn bộ hay một phần, thì những sự vô hiệu hoặc không thực thi được đó sẽ chỉ tác động đối với chính điều khoản đó và không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác. Trong phạm vi pháp luật cho phép, một điều khoản trong đó phản ánh ý định ban đầu của Các Bên sẽ được thay thế cho điều khoản vô hiệu hoặc không thể thực thi đó.

17.2. Việc một Bên không thực hiện các quyền của mình trong trường hợp Bên kia vi phạm hợp đồng sẽ không được xem là sự từ bỏ quyền của Bên đó theo Điều Khoản Dịch Vụ hoặc theo Quy Định Pháp Luật áp dụng.

17.3. Điều Khoản Dịch Vụ sẽ không thể được sửa đổi ngoại trừ một thông báo chính thức được ký bởi người đại diện theo ủy quyền của Voso.vn gửi đến Nhà bán hàng trong vòng 07 (bảy) ngày trước ngày có hiệu lực.

17.4. Không Bên nào được quyền chuyển nhượng, chuyển giao hoặc ký hợp đồng thầu phụ toàn bộ hoặc một phần quyền lợi hoặc nghĩa vụ của mình phát sinh từ Điều Khoản Dịch Vụ khi chưa có chấp thuận trước bằng văn bản của bên còn lại.

TÔI, NHÀ BÁN HÀNG, ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý VỚI MỌI ĐIỀU KHOẢN HIỆN CÓ VÀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG SỬA ĐỔI NẾU CÓ. BẰNG CÁCH BẤM NÚT “XÁC NHẬN” VÀO PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN HÀNG, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

BIỂU 1 – ĐỊNH NGHĨA

ĐÍNH KÈM VỚI ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

       Những từ, thuật ngữ và cụm từ khi được sử dụng trong tài liệu này, sẽ có ý nghĩa như sau:

(1)   Bên Vận Hành: có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp thành lập hợp pháp tại Việt Nam, được ủy quyền hợp lệ bởi Nhà bán hàng để vận hành và quản lý tài khoản của Nhà bán hàng trên Trung tâm Nhà bán hàng được cung cấp bởi Voso.vn phù hợp với Điều Khoản Dịch Vụ và điều kiện này.

(2)   Bằng Văn Bản: (i) Thư xác nhận việc nhận được; (ii) Thư được gửi trực tiếp hoặc gửi fax hoặc báo cáo trả lời từ máy fax; hoặc (iii) Thư điện tử có xác nhận được gửi đến địa chỉ email cụ thể (nếu có)

(3)   Bên Liên Kết Của Voso.vn: một người, bất kỳ người nào trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát, được kiểm soát bởi, hoặc là dưới sự kiểm soát chung với người đó, và cho các mục đích như các thuật ngữ “kiểm soát”, “kiểm soát bởi” và “dưới sự kiểm soát chung với” và các dẫn xuất khác có nghĩa là sở hữu thông qua một hoặc nhiều trung gian, một hoặc nhiều người có hơn hai mươi lăm phần trăm (25%) quyền biểu quyết hoặc có quyền hạn để chỉ đạo hoặc tạo sự tác động đến chính sách quản lý của bất kỳ người nào, dù là thông qua quyền sở hữu chứng khoán, vốn cổ phần, vốn điều lệ, như một đối tác hoặc người được ủy thác, thông qua hợp đồng hay không; và chủ thế bao gồm cá nhân, một đơn vị công ty, đơn vị hợp danh, bất kỳ đơn vị không phải doanh nghiệp hay hiệp hội và bất kỳ cơ quan nhà nước có liên quan;

(4)   Các Giao Dịch: Các khoản thanh toán bởi Khách Hàng, Phí Dịch Vụ, khoản giải ngân, bồi hoàn, khoản phạt, phí điều chỉnh và những giao dịch khác liên quan đến quá trình thực hiện Điều Khoản Dịch Vụ và Thỏa thuận với Khách Hàng.

(5)   Chính Sách Của Voso.vn: tất cả các tiêu chuẩn và yêu cầu được quy định và cung cấp cho Nhà bán hàng bởi Voso.vn và được ghi nhận tại đường dẫn https://voso.vn/ hoặc bất kỳ đường dẫn nào khác, hoặc được đăng tải trên Trung Tâm Nhà bán hàng của Voso.vn (như được định nghĩa dưới đây), tùy vào quyết định của Voso.vn. Nhà bán hàng phải đọc và sẽ được xem như đã đọc và chấp thuận tất cả Chính Sách Của Voso.vn đã được gửi cho Nhà bán hàng hoặc được đăng tải trên đường dẫn nêu trên hoặc đăng tải thông qua Trung Tâm Nhà bán hàng.

(6)   COD: Phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.

(7)   Dịch Vụ: Dịch vụ cung cấp bởi Voso.vn cho Nhà bán hàng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với những dịch vụ chung được quy định tại Điều 3 của Điều Khoản Dịch Vụ này và theo Phương thức thực hiện như đã thống nhất bởi các Bên trong Phiếu Thông Tin Nhà bán hàng, Hợp Đồng Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử và các Phụ Lục tương ứng.

(8)   Dữ Liệu Cá Nhân: là bất kỳ thông tin nào được quy định bởi pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên phạm vi Lãnh Thổ mà chứa đựng, nhưng không giới hạn, các thông tin liên quan đến họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ liên lạc, của nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp, các đại lý của Voso.vn hoặc của Khách Hàng.

(9)   Đơn Hàng: Đơn Hàng tạo bởi Khách Hàng để mua Sản Phẩm thông qua Sàn Giao Dịch.

(10) Giá Niêm Yết: Là giá của Sản Phẩm niêm yết trên Sàn Giao Dịch dựa trên quyết định của Nhà bán hàng và bao gồm bất kì khoản thuế áp dụng nào theo quy định của pháp luật.

(11) Khách Hàng/Người mua hàng: Một bên thứ ba, là bên mua Sản Phẩm tại Sàn Giao dịch.

(12) Khoản Thanh Toán Từ Khách Hàng: tất cả các khoản thanh toán của Khách Hàng theo Thỏa thuận với Khách Hàng được thực hiện thông qua thẻ tín dụng hoặc cổng thanh toán trực tuyến Cybersource/Smartlink hoặc C.O.D được Voso.vn quy định trên Sàn Giao Dịch, hoặc thông qua các phương thức thanh toán khác được chấp thuận bởi Voso.vn và tuân thủ theo các Quy Định Của Pháp Luật.

(13) Không Giao Được Sản Phẩm: Trường hợp Nhà Vận Chuyển không thể thực hiện thành công bất kỳ Thỏa Thuận Với Khách Hàng nào vì (i) Địa chỉ giao Sản Phẩm được nêu trong Đơn Hàng không chính xác; (ii) Khách Hàng không liên lạc được sau rất nhiều nỗ lực – số lần nỗ lực giao Sản Phẩm sẽ được xác định bởi Nhà Vận Chuyển; hoặc (iii) Khách Hàng từ chối và hủy Đơn Hàng khi Sản Phẩm được giao đến địa chỉ được nêu cụ thề trong Đơn Hàng.

(14) Nhà Vận Chuyển: Một bên thứ ba do Voso.vn, theo toàn quyền quyết định của mình, chỉ định để vận chuyển Sản Phẩm của Nhà bán hàng.

(15) Ngày Làm Việc: Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, là khoảng thời gian mà ngân hàng thương mại tiến hành giao dịch tại Việt Nam, ngoại trừ Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ của Việt Nam.

(16) Nơi Chỉ Định Của Voso.vn: là địa điểm giao hàng do Voso.vn chỉ định để Nhà bán hàng giao đến hoặc Nhà Vận Chuyển đến lấy.

(17) Phí Dịch Vụ: Là khoản phí cho các Dịch Vụ (như định nghĩa dưới đây) mà Voso.vn sẽ phát hành hóa đơn cho Nhà bán hàng, được thể hiện là Phí Dịch Vụ Vận Hành và những khoản phí khác phát sinh cho Nhà bán hàng trong thời gian thực hiện Điều Khoản Dịch Vụ, Phí liên quan đến Các Dịch Vụ Thực Hiện Bởi Voso.vn như được định nghĩa trong Điều Khoản Dịch Vụ, Điều Khoản và Điều kiện chung.

(18) Quy Định Pháp Luật: Bao gồm toàn bộ Luật, Bộ Luật, Pháp lệnh, quy định hành chính, và các quy định có hiệu lực pháp luật khác theo thời gian, bao gồm nhưng không giới hạn những vấn đề quy định về môi trường và an toàn về sức khỏe.

(19) Trung Tâm Nhà bán hàng: một trung tâm công nghệ thông tin quản lý bởi Voso.vn, bao gồm tất cả thông tin về Đơn Hàng, Sản Phẩm, và khoản giao dịch giữa Nhà bán hàng và Khách Hàng.

(20) Thông Tin Nội Dung: Là những thông tin chính xác và đầy đủ về sản phẩm, ký tự, hình ảnh, và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến Sản Phẩm tuân thủ theo quy định được lập ra bởi Voso.vn cho Hạng Mục Sản Phẩm được áp dụng, theo hình thức và tuân thủ theo quy trình yêu cầu bởi Voso.vn.

(21) Thỏa Thuận Với Khách Hàng: Thỏa thuận giữa Nhà bán hàng và Khách Hàng liên quan đến việc mua bán Sản Phẩm trong phạm vi Đơn Hàng.

(22) Sản Phẩm: Là sản phẩm có thực (kể cả các bộ phận lắp ráp hoặc phụ tùng của sản phẩm đó, bao gồm cả bao bì nguyên gốc của nhà sản xuất) mà Nhà bán hàng dự kiến niêm yết và bán cho Khách Hàng trên và thông qua Sàn Giao Dịch.

Hết phần Điều Khoản Dịch Vụ