1. Đăng ký sản phẩm tham gia chương trình flash sale:

Từ trình duyệt Web Browser, người dùng nhập địa chỉ https://mc.voso.vn/site/login và đăng nhập vào hệ thống theo tên đăng nhập, mật khẩu.

Đường dẫn thực hiện chức năng: Menu > Chương trình flash sale

Tại đây NCC sẽ thấy được tất cả các chương trình flash sale sắp diễn ra để thực hiện đăng ký sản phẩm tham gia chương trình.

Bước 1: Chọn “Đăng ký ngay”

Bước 2: Tìm kiếm sản phẩm để đăng ký tham gia chương trình flash sale

Bước 2.1: Nhập thông tin sản phẩm cần tìm kiếm (hoặc bấm luôn tìm kiếm, hệ thống sẽ lọc các SP phù hợp tham gia chương trình).

Bước 2.2: Chọn button “Tìm sản phẩm” hệ thống sẽ hiển thị sản phẩm của NCC theo điều kiện tìm kiếm

 

Bước 3: Bỏ chọn những sản phẩm không muốn tham gia chương trình flash sale.

Bước 4: Nhập giảm giá hoặc giá sale cho từng sản phẩm để thỏa mãn điều kiện tham gia chương trình gia chương trình.

Người dùng có thể nhập giá sale theo 2 cách:

[1] Cập nhật giá khuyến mại cho tất cả sản phẩm chọn.

[2] Nhập giá khuyến mại cho từng sản phẩm.

Hệ thống cho phép cài đặt  Giới hạn đặt hàng cho từng sản phẩm tham gia chương trình Flash sale, đây là số lượng tối đa 1 người mua được phép mua trong một chương trình.

Bước 5:  Chọn “Đăng ký”

2. Quản lý sản phẩm đăng ký flash sale:

Từ trình duyệt Web Browser, người dùng nhập địa chỉ https://mc.voso.vn/site/login và đăng nhập vào hệ thống theo tên đăng nhập, mật khẩu.

Đường dẫn thực hiện chức năng: Menu > SP đăng ký flash sale

Quản lý sản phẩm đăng ký flash sale sẽ bao gồm có 3 chức năng:

[1] Tìm kiếm: Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm đăng ký flash sale theo id chương trình, tên chương trình, từ ngày tới ngày thời gian diễn ra chương trình, trạng thái chương trình (Đang diễn ra, Sắp diễn ra, Đã kết thúc).

[2] Xóa: Xóa sản phẩm đã đăng ký flash sale nếu sản phẩm chưa được duyệt.

[3] Xem lịch sử: Xem thông tin chi tiết lịch sử cập nhật sản phẩm đăng ký.

3. Sản phẩm Flash Sale trên sàn voso.vn

3.1. Sản phẩm trong trương trình Flash sale trên trang chủ https://voso.vn/

Khi có chương trình Flash Sale đang diễn ra, trên Trang chủ sẽ hiển thị tới người dung các sản phẩm và thời gian còn lại diễn ra của chương trình và các chức năng:

TH1: Khi kích vào Xem tất cả sẽ sang trang https://voso.vn/flash-sale.html chi tiết sản phẩm.

TH2: Khi kích vào sản phẩm sẽ chuyển sang trang chi tiết sản phẩm

TH3: Khi kích vào sản phẩm sẽ chuyển sang trang chi tiết giỏ hàng.

Trên mỗi sản phẩm sẽ bao gồm các thông tin:

– Giá bán trước giảm.

– Giá bán sau giảm.

– Phần trăm giảm giá trong chương trình.

– Số lượng đã bán của SP trong chương trình.

3.2. Trang danh sách SP tham gia chương trình Flash Sale https://voso.vn/flash-sale.html

Từ trang chủ voso.vn , người dùng click vào Xem tất cả sẽ chuyển sang trang danh sách toàn bộ các sản phẩm theo khung giờ diễn ra của chương trình.

Với chương trình đang diễn ra sẽ có chức năng mua hàng ngay cho người dùng, với các chương trình sắp diễn ra sẽ hiển thị chức năng xem chi tiết cho từng sản phầm.

Khi kích vào sản phẩm sẽ chuyển sang trang chi tiết, khi kích mua luôn sẽ thêm sản phẩm và chuyển sang trang chi tiết giỏ hàng.

3.3. Trang chi tiết sản phẩm tham gia chương trình

Khi người mua kích vào sản phẩm sẽ chuyển sang trang

Trên chi tiết sản phẩm sẽ có các chức năng: Thêm vào giỏ hàng hoặc Mua ngay (chuyển về giỏ hàng)

Đối với từng SP tham gia chương trình Flash Sale sẽ bao gồm các thông tin:

 • Thời gian còn lại của chương trình.
 • Giá bán trước giảm giá của CT
 • Giá bán sau giảm giá của CT
 • Phần trăm giảm giá của SP

3.4. Trang chi tiết giỏ hàng

Sau khi người mua đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng, khi tăng hoặc giảm số lượng SP để mua sẽ có thông báo:

TH1: Nếu SP đang mua có cài đặt số lượng người mua được phép mua tối đa trong một chương trình, thì khi vượt quá số lượng cho phép sẽ có thông báo tới người mua. Lúc này người mua cần điều chỉnh số lượng theo thông báo để tiếp tục mua hàng.

TH2: Nếu số lượng SP nằm trong số lượng cho phép, người mua bấm Đặt hàng để mua hàng.

4. Email thông báo tới nhà cung cấp

4.1.  Email thông báo chương trình sắp diễn ra

Sau khi chương trình flash sale được tạo thành công, hệ thống tự động gửi email thông báo tới NCC về chương trình flash sale của voso sắp diễn ra.

Nội dung email sẽ bao gồm các thông tin:

  • Thông tin chi tiết chương trình như: Thời gian, ngành hàng…
  • Điều khoản và điều kiện để tham gia chương trình

4.2. Email thông báo trạng thái sản phẩm đăng ký tham gia chương trình

Sau khi nhà cung cấp gửi thông tin sản phẩm đăng ký tham gia chương trình, đội ngũ phê duyệt sẽ kiểm tra và tiến hành xác nhận.

Nội dung email sẽ bao gồm các thông tin:

 • Tên sản phẩm và trạng thái phê duyệt (Duyệt/ Từ chối)
 • Thông tin chương trình
 • Thông tin sản phẩm